KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

02/08/19
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

1.8.2019

Dne 1. 8. 2019 byla schválena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 8. kolo příjmu žádostí.

V 8. kole budou podpořeny investice do potravinářských a  lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun. Kolo příjmu reaguje i na aktuální situaci v boji s kůrovcem, kdy je spouštěna většina lesnických operací. Podmínky podpory lesnické techniky pak byly cíleně přizpůsobeny pro větší využitelnost v boji s kalamitou včetně větší podpory malých vlastníků lesů. Dále dochází k významnému administrativnímu zjednodušení z hlediska zadávání zakázek, kdy budou uzavřené výzvy nahrazeny cenovým marketingem. Podrobněji v příloze k tiskové zprávě.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 8. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

40 000 000

1.2.1 Informační akce

25 000 000

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

500 000 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

360 000 000

6.4.2 Podpora agroturistiky

130 000 000

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

27 000 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

100 000 000

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

33 000 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

30 000 000

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

28 000 000

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

140 000 000

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

170 000 000

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

60 000 000

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

20 000 000

Celkem

1 643 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí, a dále bude částka závazkování u každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 25 % zohledňující úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího/výběrového řízení, odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.).

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Dále byla upravena Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Přílohy