KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova 2014-2020 aktualizované znění

01/06/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

15.4.2015 – Dne 25. 3. 2015 byla Evropské komisi oficiálně předložena aktualizovaná verze Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020, která je výsledkem technických konzultací a vypořádání připomínek Evropské komise k verzi z července 2014. Předpokládáme, že k oficiálnímu schválení ze strany EK dojde do června 2015. Vzhledem k případnému dalšímu vypořádání připomínek ze strany EK ještě v průběhu dubna a května, není současná verze programového dokumentu verzí konečnou.

Projektová opatření PRV budou implementována stejně jako v současném období prostřednictvím Pravidel. Spuštění prvního kola příjmu žádostí lze předpokládat nejpozději v září 2015.

Environmentální opatření PRV  budou implementována jak prostřednictvím nařízení vlády, tak prostřednictvím Pravidel. S účinností od 15. dubna 2015 platí:

 

  • nařízení vlády č. 72/2015 Sb.,o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
  • nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
  • nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
  • nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

 

Žádosti na opatření podle výše uvedených nařízení vlády je možné podávat v průběhu dubna a května.

 

V současné době se připravují Pravidla a nařízení vlády k dalším environmentálním opatřením.

 


Přílohy

Program rozvoje venkova 2014-2020 – aktualizované znění (PDF, 10 MB)

Příloha č. 1 – Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a povinné požadavky na hospodaření (SMR) (PDF, 211 KB)

Příloha č. 2 – Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na VDJ (PDF, 174 KB)

Příloha č. 3 – Platby – Zalesňování a zakládání lesů (PDF, 209 KB)

Příloha č. 4 – Platby – Agroenvironmentálně-klimatické opatření (PDF, 498 KB)

Příloha č. 5 – Platby – Ekologické zemědělství (PDF, 368 KB)

Příloha č. 6 – Platby – Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 (PDF, 170 KB)

Příloha č. 7 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (PDF, 191 KB)

Příloha č. 8 – Platby – Dobré životní podmínky zvířat (PDF, 295 KB)

Příloha č. 9 – Platby – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (PDF, 219 KB)

Příloha č. 10 – Metodika vymezení LFA (PDF, 210 KB)

Příloha č. 11 – Kombinovatelnost (PDF, 257 KB)

Příloha č. 12 – Orientační časový harmonogram hodnotících aktivit (PDF, 311 KB)

Příloha č. 13 – Finanční tabulka (PDF, 189 KB)

Příloha č. 14 – Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) (PDF, 574 KB)

Příloha č. 15 – Zpráva o ex-ante hodnocení (PDF, 2 MB)

Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante hodnocení (Příloze č. 15) – Příloha SEA hodnocení – Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 (PDF, 933 KB)

Příloha č. 5 ke Zprávě o ex-ante hodnocení (Příloze č. 15) – Příloha SEA hodnocení – Vypořádání vyjádření ke koncepci (PDF, 374 KB)

 

Příloha č. 6 ke Zprávě o ex-ante hodnocení (Příloze č. 15) – Příloha SEA hodnocení – Tabulková hodnocení prioritních oblastí koncepce  (PDF, 498 KB)

 

Příloha č. 16 – Výchozí prvky (baseline) pro Agroenvironmentálně-klimatické opatření (PDF, 511 KB)

 

Příloha č. 17 – Výchozí prvky (baseline) pro opatření Ekologické zemědělství (PDF, 246 KB)

 

Příloha č. 18 – Osvědčení potvrzující přiměřenost a přesnost výpočtu míry podpory vydaná subjekty funkčně nezávislými na orgánech odpovědných za provádění Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (PDF, 226 KB)

 

Příloha č. 19 – Teorie změny (PDF, 885 KB)

 

Příloha č. 20 – Popis strategie (PDF, 207 KB)

 

Příloha č. 21 – Seznam použitých zkratek (PDF, 159 KB)