KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele z PRV – AEO

25/07/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

23.7.2014

Informace o provázanosti nitrátové směrnice a podpor poskytovaných v rámci Agroenvironmentálních opatření PRV.

Novelou NV č. 262/2012 Sb. (NV č.: 117/2014 Sb.) došlo na základě připomínek Evropské komise ke zpřísnění § 11 odst. 3. Jedná se o upravení podmínky omezení použití hnojiv na pozemcích se sklonitostí převyšující 10 stupňů, kdy toto omezení bylo rovněž rozšířeno na travní porosty. V rámci vyjednávání zpřísnění této podmínky se zástupci EK byly rovněž zohledněny požadavky běžné zemědělské praxe, která aplikaci na travní porosty v takto sklonitých lokalitách nepředpokládá.

Nové znění § 11 odst. (3) „Na zemědělských pozemcích s kulturou orná půda a travní porost se sklonitostí převyšující 10 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky. Výjimkou je použití tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky, ani na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travním porostu.“.

Tato změna se dotkne i žadatelů pod závazky AEO v souvislosti s naplňováním kontrolovaného požadavku SMR 5a/AEO 6, tzn. ploch pod závazkem AEO mimo vymezené oblasti zranitelné dusičnany ze zemědělské produkce (ZOD). Podle statistiky LPIS činí výměra půdních bloků pod závazky AEO s danou svažitostí cca 35 tis. ha. Jedná se o cca 1 % z celkové výměry travních porostů pod závazky AEO.

Dále upozorňujeme na úpravy § 6, který stanovuje období zákazu hnojení.