KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Info k podání Žádosti o proplacení v rámci opatření I.3.3Předčasné ukončení zem.činnosti v roce 2010

05/01/10

V souladu s Pravidly, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, které mimo jiné upravuje i podmínky poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením zemědělské činnosti (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme,

že pro vyplacení dotace za rok 2010 je třeba podat Žádost o proplacení na místně příslušný RO SZIF od 1.1.2010 do 15.2.2010.

Žádost o proplacení podávají všichni žadatelé, se kterými byla v předchozích letech sepsána Dohoda o poskytování dotace.

Formulář Žádosti o proplacení včetně Instruktážního listu k jeho vyplnění je umístěn ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci PRV – Osa I. – opatření I.3.3. PUZČ.

Společně s Žádostí o proplacení je nutné předložit i čestné prohlášení o tom, že žadatel nebyl poživatelem starobního důchodu nebo potvrzení o výši částky vyplacené žadateli na starobním důchodu za předchozí kalendářní rok.

Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek dle Pravidel nárok i žadatelé, kteří v předchozím roce podali První žádost o proplacení, ale s žadatelem do konce roku 2009 nebyla uzavřena Dohoda o poskytování dotace. Těmto žadatelům bude Žádost o proplacení administrována až po dokončení administrativního procesu u První žádosti o proplacení.

Zdroj: SZIF