KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele v rámci Osy IV Leader, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v roce 2

23/10/09

Pro příjem Žádostí o realizaci SPL v termínu od 6. do 26. října 2009 (do 13 hod.) připomínáme důležité instrukce:

Žádost o dotaci z PRV opatření IV.2.1 Realizace projektů Spolupráce předkládá pouze zástupce KMAS (za všechny žadatele – partnery z ČR daného projektu spolupráce). Registrace všech žádostí v tomto opatření probíhá na CP SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1. Nejprve zástupce KMAS jde na Podatelnu, kde obdrží doklad o času podání Žádosti, který slouží pro sledování časového hlediska zaregistrování. Pak pracovníci Podatelny přidělí Žádosti číslo jednací na dokument Čestné prohlášení. Teprve poté kontaktuje zástupce KMAS referenty v Oddělení metodiky osy 4 PRV. Doba příjmu platná pro příjem Žádostí o realizaci projektů spolupráce na základě znění Pravidel (mimo poslední den 26.10. 2009, kdy končí ve 13 hod.) je:
  • pondělí, středa 8:00 – 16:30
   úterý, čtvrtek 9:00 – 16:30
   pátek 8:00 – 14:00
 • Pro zajištění bezproblémového zaregistrování doporučujeme předem se objednat ve výše uvedených hodinách na tel. čísle 222 871 702, kde si s referentem Odd. metodiky osy IV domluvíte přesné datum a hodinu příjmu. Hodina zaregistrování už nemá vliv na časové hledisko, rozhodující je čas na předregistračním štítku. Předregistrační štítek musí být z téhož dne, kdy dojde k zaregistrování. Telefonickou objednávkou termínu bychom chtěli předejít zbytečnému čekání žadatelů na zaregistrování.
 • Žádost k zaregistrování předkládá statutární zástupce KMAS/KMAS ČR nebo jeho zástupce s plnou mocí. V plné moci musí být jasně specifikován rozsah platnosti zmocnění a jeho časová platnost. Podpis statutárního zástupce jako zmocnitele musí být úředně ověřen. V případě, že za MAS jednají vždy dva statutární zástupci nerozdílně, musí se dostavit k registraci oba dva, nebo musí oba dva zplnomocnit jejich zástupce.
 • Koordinační MAS může být i Místní akční skupina, která nebyla schválena k financování realizace strategie, ale v tom případě musí být mezi ostatními partnery daného projektu spolupráce min. 1 MAS, která již schválena v EAFRD byla.
 • K zaregistrování se dle Pravidel IV.2.1 předkládá:
  • 1x Žádost o dotaci z PRV – vyplněný formulář k zaregistrování na CD stažený z www.szif.cz/Program rozvoje venkova/Osa IV. Leader/2. Realizace projektů spolupráce, uložený na CD.
  • 1x dokumentace projektu Spolupráce – tj. projekt na CD sepsaný dle závazné osnovy stanovené Pravidly pro opatření IV.2.1 – Příloha č.3;
  • 1x Seznam obcí – vyplněný formulář stažený z www.szif.cz/Program rozvoje venkova/Osa IV. Leader/2. Realizace projektů spolupráce, uložený na CD.
  • 1x další povinné přílohy vyjmenované v Pravidlech IV.2.1 – pouze v tištěné podobě.
 • Vysvětlivky k některým povinným přílohám předkládaným se Žádostí o dotaci:
  • pro správné vyplnění elektronického formuláře Žádosti o dotaci z PRV doporučujeme přečíst si nejdříve Instruktážní list k Žádosti (samostatný soubor ke stažení). Po vyplnění Žádosti použijte softwarové ověření údajů přes pole „Kontrola vyplněných údajů“ – k zaregistrování je třeba donést Žádost, která po stisku tohoto pole nevykazuje chybové hlášky.
  • Smlouva o spolupráci, Smlouva o předběžné spolupráci nebo Čestné prohlášení se závazkem podepsat smlouvu o spolupráci musí obsahovat povinné údaje smlouvy ke spolupráci uvedené v příloze č. 2 pravidel IV.2.1.
  • Projekt Spolupráce musí obsahovat povinné údaje uvedené v příloze č. 3 pravidel IV.2.1.
  • V předložené části SPL nebo ISÚ nebo v jiném rozvojovém dokumentu musí být popsán cíl, který se projekt Spolupráce snaží splnit. Originálem se rozumí i část dokumentů, která je podepsána podle podpisového vzoru statutárním zástupcem/ci příslušné MAS. V tomto případě lze využít Krycí list části SPL/ ISÚ (ke stažení na www.szif.cz).
  • V případě mezinárodní spolupráce nutno všechny cizojazyčné materiály doručit s překladem. Překlad nemusí být soudně ověřený.
  • u povinné přílohy „Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o dotaci z PRV ČR“ – musí být vždy podepsáno statutárním zástupcem KMAS/KMAS ČR. V případě, že statutární zástupce předkládá žádost k registraci, Čestné prohlášení KMAS/KMAS ČR musí podepsat až na CP SZIF před pracovníkem odd. metodiky osy 4 PRV; v případě, že žádost předkládá k registraci osoba pověřená statutárním zástupcem, musí tato osoba předložit Čestné prohlášení KMAS/KMAS ČR s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce.
  • v záměru b) nepovinné přílohy předkládá KMAS/KMAS ČR za MAS ČR.

V případě konkrétních dotazů je zasílejte na tyto mailové adresy:

lenka.zarybnicka@szif.cz, ivana.dohnalova@szif.cz, jana.bartosova@szif.cz

Zdroj: SZIF