KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o dalším postupu proplácení DPH pro projekty 1.-5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

01/10/09

Zdroj: MZe

 
Informace o dalším postupu proplácení DPH pro projekty 1.-5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schválení dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1. – 5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova informuje Ministerstvo zemědělství o tom, že tento program byl jediným akcionářem PGRLF, a.s. dne 14. září 2009 schválen a dále o dalším postupu proplácení DPH, o němž budou dotčení příjemci rovněž informováni dopisem z RO SZIF, který jim bude odeslán do 3 týdnů.
29.9.2009

Informace o dalším postupu proplácení DPH pro projekty 1.-5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
Praha 29. září 2009
V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schválení dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1. – 5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova informuje Ministerstvo zemědělství o tom, že tento program byl jediným akcionářem PGRLF, a.s. dne 14. září 2009 schválen a dále o dalším postupu proplácení DPH, o němž budou dotčení příjemci rovněž informováni dopisem z RO SZIF, který jim bude odeslán do 3 týdnů. Detailní informace o programu PGRLF jsou uvedeny na webových stránkách PGRLF.
 
Další postup proplácení DPH:
1) Na SZIF bude proplácení DPH z administrace projektů PRV vyloučeno, a to formou Dodatku k Dohodě, jehož návrh zašle spolu s informativním dopisem příslušným příjemcům dotace RO SZIF (tento administrativní krok se netýká žádostí z 5. kola příjmu žádostí, protože u nich již je nezpůsobilost DPH explicitně zakotvena v Dohodě o poskytnutí dotace z PRV, tzn. není nutné uzavírat Dodatek k Dohodě).
 
2) Následně při předložení Žádosti o proplacení vyhotoví RO SZIF Žádost o podporu z PGRLF, kterou po ověření a podpisu žadatelem předá prostřednictvím centrálního pracoviště SZIF na PGRLF k další administraci. V případě, že na RO SZIF žádost o proplacení z PRV bude předkládat zmocněný zástupce žadatele, je třeba, aby s sebou zároveň přinesl i vyplněné a platné zmocnění k podpisu Žádosti o podporu z PGRLF, jehož vzor je vyvěšen na internetových stránkách PGRLF.
 
3) V souladu s Pravidly a podepsaným Dodatkem k Dohodě, resp. u 5. kola v souladu s podepsanou Dohodou, žadatel nahlásí snížení požadované dotace na standardním formuláři Hlášení o změnách (včetně přiložení opraveného projektu), resp. na Žádosti o proplacení. Lhůty pro nahlášení jsou uvedeny v Dodatku k Dohodě, resp. v Dohodě.
 
4) PGRLF, který přijme ze  SZIF Žádost o podporu, provede v zájmu minimalizace administrativní zátěže žadatelů písemným stykem další potřebné úkony k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory z PGRLF.
 
5) Nárok na podporu z PGRLF vznikne po ukončení kontroly fyzické realizace projektu v PRV, kdy SZIF potvrdí skutečnou částku DPH vztahující se ke způsobilým výdajům, resp. k dotaci z PRV, a po podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory z PGRLF. Konečnou částku DPH k proplacení z PGRLF sdělí SZIF na PGRLF a dozví se ji rovněž žadatel v Oznámení o schválené platbě, které je mu zasíláno z RO SZIF. 
 
6) Na základě výše uvedených kroků pak PGRLF podporu vyplatí. Výše uvedený postup tedy předpokládá navázání podpory PGRLF na předložení Žádosti o proplacení projektu v PRV.
 
7) Výše uvedené kroky se týkají i dosud pozastavených a neproplacených žádostí PRV z 1. až 4. kola, u nichž SZIF na základě rozhodnutí ministra zemědělství pozastavil platbu z PRV (viz tisková zpráva MZe z 11.8.2009), tj. u nichž byla již předložena na RO SZIF Žádost o proplacení, ale proplacení bylo pozastaveno až do nastartování programu PGRLF.
To znamená, že po zajištění administrativních úkonů uvedených v bodech č. 1 až č. 5 této informace, proběhne proplacení dotace z PRV a doplatek DPH z programu PGRLF paralelně. K podpisu Žádosti o podporu z PGRLF budou tito konkrétní žadatelé, kteří již předložili na RO SZIF Žádost o proplacení, vyzváni z RO SZIF (telefonicky, e-mailem).
 
8) U žádostí z 5. kola příjmu žádostí byly původně platby z PRV na základě dohody mezi MZe a SZIF pozastaveny až do vyřešení postupu proplácení DPH. Na základě rozhodnutí ministra zemědělství z 30.7.2009 je proplacení dotace z PRV umožněno těm žadatelům, kteří v souladu s Dohodou vyloučí Hlášením nezpůsobilý výdaj DPH, tzn. je u nich ukončena kontrola fyzické realizace projektu včetně provedení administrativního kroku dle bodu č. 3 této informace. Těmto žadatelům bude DPH doplaceno okamžitě po dodatečném provedení administrativních kroků uvedených v bodech č. 2 a č. 4 této informace. K podpisu Žádosti o podporu z PGRLF budou tito konkrétní žadatelé vyzváni z RO SZIF (telefonicky, e-mailem).