KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upřesňující výklad č. 4 k opatřením:

01/07/08

2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakulturya2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b)Operačního programu Rybářství 2007 – 2013

V termínu od 10. června do 30. června 2008 byl spuštěn příjem žádostí o dotaci na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměry a) a b) OP Rybářství. Tato dvě opatření jsou nosnými opatřeními operačního programu, která mají za cíl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářského sektoru v ČR.

Míra zájmu ze strany potenciálních příjemců dotace z těchto opatření překročila naše očekávání a Řídicí orgán OP Rybářství ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem (SZIF) přikročil k předběžné analýze doposud zaregistrovaných projektových žádostí. Touto analýzou byl zjištěn značný zájem o projekty, jejichž součástí je nákup vozidel pro rybářská hospodářství.

V této souvislosti považujeme za nutné žadatele upozornit na skutečnost, že nákup vozidel se řídí ustanovením nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, kde se v Článku 26, odst. b) uvádí:

Na příspěvek z EFF nejsou způsobilé tyto výdaje: část nákladu na vozidla, která přímo nesouvisí s dotyčnou operací.

Stejně tak Pravidla pro opatření 2.1. a 2.4. záměr a) a b) v bodu Kritéria přijatelnosti projektu sdělují, že „projekt je v souladu s platnou právní úpravou a splňuje účel a rozsah opatření/záměru“.

Je velmi pravděpodobné, že zejména projekty menších žadatelů směřující k nákupu nadstandardního množství či nadstandardně velkých motorových vozidel, nebudou shledány jako takové, které naplňují účel či rozsah příslušného opatření nebo záměru.

Řídicí orgán vydává silné doporučení, aby žadatelé při koncipování svých projektů dbali na dodržení podmínek stanovených Pravidly a příslušné legislativy. Při nerespektování podmínek pro čerpání dotace nebude Řídicí orgán moci na takovýto projekt vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF