KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozor na nepravdivé údaje v žádostech o dotace

08/07/08

Projektová opatření z Programu rozvoje venkova nabízejí snadnou možnost jak zafinancovat např. rekonstrukci hospodářských budov, modernizaci provozu nebo činnosti vedoucí k rozvoji celé obce. Pro získání dotace je klíčové hodnocení předloženého projektu.

V Pravidlech pro žadatele jsou přesně stanovena tzv. preferenční kritéria za které je možno
získat předem daný počet bodů. Následně je v některých případech po „zaškrtnutí“ takového kritéria potřeba doložit nepovinnou přílohu. Tu je nutné předložit při podání Žádosti o dotaci, aby mohlo být projektu přičteno bodové hodnocení za dané preferenční kritérium.

Existují však i taková preferenční kritéria, která jsou hodnocena bez povinnosti předložení nepovinné přílohy – např. Požadovaná míra podpory, Míra nezaměstnanosti (dle místa realizace projektu), Projekt je zaměřen na chov prasat, v projektu jde o jímky, hnojiště či závlahová zařízení nebo i fakt, že žadatel předložil v daném kole pouze jednu žádost. Žadatel se k těmto preferenčním kritériím přihlašuje svou žádostí, respektive dává najevo, že má na body navíc nárok.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dle této deklarace kontroluje preferenční kritéria, která lze před výběrem projektů zkontrolovat, ale v některých případech se musí řídit pouze "požadavkem" žadatele na přidělení bodů a splnění podmínky bodovacího kriteria zkontrolovat až následně. Jde např. o kritérium č. 6 u opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců:

6.1.
Žadatel v den podání Žádosti o dotaci předložil doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvu na minimálně 50% výměry zemědělské půdy nebo stavby (sloužící k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu.

6.2.
Žadatel v den podání Žádosti o dotaci má v Integrovaném registru zvířat zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou předmětem podnikatelského plánu.

6.1.
Půda nebo stavba musí být ke dni podání Žádosti o dotaci v majetku žadatele jako podnikatele (tzn. majetek je uveden v účetnictví/daňové evidenci). V případě nájmu musí být smlouvy vedeny na žadatele jako podnikatele.

6.2.
Hospodářská zvířata musí být ke dni podání Žádosti o dotaci v majetku žadatele jako podnikatele (tzn. majetek je uveden v účetnictví/daňové evidenci).

Třeba skutečnost, zda byl žadatel v době zaregistrování Žádosti o dotaci skutečně podnikatelem, tedy mu bylo přiděleno IČ, je možno zjistit až následně po schválení Žádosti o dotaci. To proto, že dle Pravidel přílohu "Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu" předkládá příjemce dotace právě až při podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

V rámci podpisu Dohody je tato skutečnost kontrolována a v případě, že se prokáže, že žadatel v době registrace Žádosti o dotaci nebyl podnikatelem a přesto nárokoval přidělení bodů za 2 výše uvedené preferenční kritérium, musí být administrace jeho Žádosti pro porušení Pravidel ukončena.

Důležité také je, že většinu preferenčních kritérií, které žadatel zvolil, musí dodržovat po dobu pěti let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. V případě, že by se kdykoliv v této lhůtě zjistilo, že některé z kritérií, za něž žadatel obdržel body navíc, není dále dodržováno, žadatel by musel již vyplacenou dotaci vrátit.

 

Zařazeno v MZe ČR, PGRLF, Rozvoj venkova, SZIF