KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z OP RYBÁŘSTVÍ

16/06/08

Upřesňující výklad k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci

strana A2, pole 20. „Soukromé výdaje“

Při vyplňování Žádosti o dotaci z OP Rybářství konkrétně strany A2, odrážky „Struktura
financování“, pole č. 20 – „Soukromé výdaje“ bude žadatel postupovat následovně:

pole č. 20 – „Soukromé výdaje“ se bude rovnat rozdílu polí č. 6 „Celkové výdaje
projektu“(způsobilé i nezpůsobilé výdaje) a pole č. 11 „Výdaje pro spolufinancování (dotace) – všechna pole jsou na straně A2. Tzn. pole č. 20 = pole č.6 – pole č. 11.

strana A2, odrážky „Projekt vyžaduje výběrové řízení?“


Při vyplňování Žádosti o dotaci z OP Rybářství konkrétně strany A2, odrážky „Projekt
vyžaduje výběrové řízení?“bude žadatel postupovat následovně:

žadatel označí křížkem pole „ANO“ či „NE“ dle podmínek stanovených v Pravidlech pro žadatele.

strana A2, odrážka „Publicita“


Při vyplňování Žádosti o dotaci z OP Rybářství konkrétně strany A2, odrážky „Publicita
bude žadatel postupovat následovně:

bude-li realizace projektu souviset s pořízením, či modernizací věcí nemovitých, žadatel zaškrtne políčko pod číslem 23 – „Viditelné umístění trvalé informační desky“

pokud se projekt bude týkat pořízení či modernizace věcí movitých, žadatel zaškrtne v Žádosti o dotaci v rámci odrážky „Publicita“ pole číslo 26 – „Jiné zajištění publicity projektu“

v případě, že se bude projekt týkat pořízení či modernizace věcí movitých i nemovitých, žadatel zaškrtne v Žádosti o dotaci v rámci odrážky „Publicita“ pole číslo 26 – „Jiné zajištění publicity projektu“

strana B1, Specifická část Žádosti o dotaci, odrážka „Ukazatele“u opatření 2.1. pole č. 5, u opatření 2.4. pole
č. 3„Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok“

Při vyplňování Žádosti o dotaci z OP Rybářství konkrétně strany B1, odrážky „Ukazatele“
pole „Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok“ u obou výše zmíněných opatření bude žadatel postupovat následovně:

vede-li žadatel účetnictví, bude postupovat dle Instruktážního listu k Žádosti o dotaci.

Pokud žadatel podá více projektů v rámci OP Rybářství kde se tato hodnota sleduje, bude zde uvádět plánovanou hodnotu za celý podnik, tedy za všechny projekty společně.

vede-li žadatel pouze daňovou evidenci, nemusí hodnoty do pole „Přidaná hodnota za uzavřený kalendářní rok“ vyplňovat.

 

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF