KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova

14/05/08

Odpovědi na často kladené dotazy (2) v rámci Osy IV Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina

1) Může MAS „povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody“ (viz specifická část Pravidel MAS) předat na CP SZIF společně s rozepsaným finančním rozpočtem na rok 2008?

Ne. Tyto doklady nepředkládá MAS na CP SZIF, ale na RO SZIF až poté, co obdrží zvací dopis k podpisu Dohody. Úplnost a správnost těchto příloh se kontroluje před podpisem Dohody a teprve po zjištění, že jsou všechny přílohy v pořádku, následuje podpis Dohody.

2) Jaký následek by mělo, kdyby MAS chyběl jeden ze souhlasů obce se zařazením do území působnosti MAS? Znamenalo by to vyřazení MAS nebo by stačilo nahlásit změnu v seznamu obcí a přidělená částka by byla snížena o podíl odpovídající počtu obyvatel dané obce a obec by byla vyřazena?

Pokud by nebyly doručeny podpisy za všechny obce, které byly uvedeny jako součást území působnosti MAS v žádosti, znamenalo by to porušení Čestného prohlášení MAS, a následovalo by ukončení administrace žádosti.

3) Pokud jde doklady o souhlasu se zařazením území obce do území MAS a o seznámení se strategií MAS, je možné mít podpisy sloučeny v jednom dokumentu a stačí za každou obec podpis starosty obce?

Tato příloha nemá přesný vzor. Je možné ji přeložit jak v jednom dokumentu, tak za každou obec zvlášť. Vždy se musí jednat o originál nebo úředně ověřenou kopii a u podpisu musí být uvedeno datum, kdy byl souhlas potvrzen. Na RO SZIF stačí doložit souhlas potvrzený podpisem starosty obce, ale tento souhlas musí být podložen zápisem z jednání zastupitelstva s prezenční listinou, které bude možné zkontrolovat u MAS při případné kontrole na místě.

4) V jakých případech se musí doložit usnesení obecního zastupitelstva, ve kterém obec zmocňuje starostu k zastupování ve veřejném sektoru v MAS?

Příloha se předkládá pouze v případě, že v některé MAS (především případ občanských sdružení) není za veřejný sektor přímo členem obec, ale starosta nebo jiná fyzická osoba zastupující obec.

5) Toto usnesení zastupitelstva obce – pověření fyzické osoby k zastupování v MAS ve veřejném sektoru – může být z doby založení MAS před 4 lety?

Ano, v případě zmocnění zástupce, který jako fyzická osoba bude členem MAS místo obce, žádnou podmínku k datu schválení nemáme.

6) Jakým způsobem se do jednotlivých etap zařazují osobní a cestovní náklady (kód 009)? Dle Pravidel způsobilé výdaje za danou etapu je možné realizovat do termínu stanoveného v Dohodě. Znamená to, že musí jít účetně opravdu o "výdaje", tj. že musí byt v tomto datu proplacené, nebo stačí aby účetně vznikly "náklady"?

Platí, že způsobilý výdaj musí být realizován v období dané etapy (standardně každý rok 1.etapa 1.1. až 30.4., 2. etapa 1.5. až 31.8. atd., pouze nyní je začátek etapy od zaregistrování) a zároveň musí být před podáním žádosti o proplacení uhrazen a tento výdaj prokázán. Tím jsou myšleny i osobní a cestovní náklady, které v měsíci duben vzniknou jako náklad a budou účtovány, a zaplaceny budou na začátku května, o čemž v druhé polovině května doloží MAS doklad o zaplacení. Pokud chce MAS mzdový výdaj za poslední měsíc etapy zařadit do nejbližší žádosti o proplacení, musí mít zároveň doklad o zaplacení a bude muset nastavit termín podání žádosti o proplacení až na druhou polovinu měsíců květen, září, leden.

7) Chceme nárokovat náklady spojené s nájmem kanceláře. V současné době je nájem placen vždy na půl roku dopředu (v lednu za období leden – červen a v červenci za období červenec – prosinec). 1. etapa standardně končí v dubnu, další začíná v květnu. Tzn. že část výdajů zaplacených za nájem v 1. etapě spadá účetně také do 2.etapy. Jakým způsobem budou tyto náklady uznatelné? (můžeme v 1. etapě nárokovat celou platbu, nebo pouze platbu vztahující se k období do konce dubna?)

Je přijatelné předložit v září najednou fakturu za období leden – červen i s dokladem o uhrazení z ledna, protože náklad končil až ve 2.etapě. Případně lze i v květnu v rámci žádosti o proplacení za 1.etapu předložit fakturu, ze které se uzná část za období do 30.4., a pak v září předložit tu samou fakturu, ze které se započítá pouze část za květen až červen.

8) MAS vždy platí v prosinci fakturu za spotřebovanou energii celého kalendářního roku dle skutečných odběrů. Pokud toto nebude uznatelné zpětně, je možné to řešit např. zálohovými fakturami (aby byly použitelné pro jednotlivé etapy)?

Pokud bude MAS mít fakturu, která bude z prosince, bude v prosinci zaplacená a bude na ní uvedeno, že jde o platbu za celý kalendářní rok, lze ji celou zahrnout do žádosti o proplacení v lednu (protože dřív neexistoval doklad o vyúčtování). Samotné zálohové faktury nejsou přijatelné.

9) Pokud chceme zaměstnat manažera MAS na poloviční úvazek, musí výše platu odpovídat polovině maximální hranice způsobilého výdaje na mzdové ohodnocení manažera. To znamená max.19.295,-/měsíčně nebo je možné zaměstnat manažera na 1/2 úvazku za 25.000,-/měsíc?

V případě polovičního úvazku je způsobilým výdajem polovina hrubé měsíční mzdy. Výše platu může tuto částku přesahovat, ale rozdíl už nebude způsobilým výdajem – plat navíc musí MAS uhradit z jiných zdrojů.

10) Jak je definována podmínka „aktualizované internetové stránky MAS“?

Webové stránky se musí se týkat přímo MAS, ne například jen mikroregionu. Také musí obsahovat poslední aktuální dokumenty (např. pozvánky na veřejná projednání, dokumenty o přípravě strategie), aktuální adresu MAS, seznam členů MAS atd. Pro možnost kontroly musí být uvedené v žádosti o realizaci SPL (strana A1, pole 25. www stránky MAS) – v případě, že dojde oproti době zaregistrování ke změně, je nutné podat Hlášení MAS.

 

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF