KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele o dotaci z PRV – věcné plnění

20/09/07

Zdroj: MZe

Postup při vyhodnocení žádosti v případě uplatnění věcného plnění jako formy financování

Tisková zpráva k věcnému plnění

Ministerstvo zemědělství informuje žadatele o postupu při vyhodnocení a schválení žádostí pro opatření spuštěná v prvním kole příjmu žádostí (tzn. Modernizace zemědělských podniků, Zahájení činnosti mladých zemědělců a Diverzifikace činností nezemědělské povahy), v případě, kdy je formou financování věcné plnění.

Věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé výdaje pouze stavební práce a stavební suroviny. Stavební materiál nelze uplatnit formou věcného plnění.

U fyzických osob může činnost vykonávat žadatel osobně (popř. rodinní příslušníci nebo zaměstnanci). U právnických osob statutární zástupci osobně, jejich nejbližší rodinní příslušníci, zaměstnanci a členové.

Jako sazebník pro stanovení výše způsobilých výdajů pro stavební práce se použije katalog stavebních prací (ÚRS PRAHA, a.s.). V rámci věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v katalogu stavebních prací (ÚRS PRAHA, a. s.).

Žadatel stanoví v projektu harmonogram a rozsah prací ve fyzických jednotkách. V projektu část 3.2 popíše konkrétní činnosti, které hodlá realizovat formou věcného plnění. V části 4. Rozpočet projektu uvede žadatel  kódy způsobilých výdajů, které hodlá realizovat formou věcného plnění. Kódy způsobilých výdajů uvedené v projektu se musí shodovat s kódy uvedenými v Žádosti o dotaci.

Žadatel řádně povede pracovní (stavební) deník, ve kterém dokumentuje průběh realizace projektu. Deník obsahuje především tyto údaje:

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
b) popis a množství provedených prací a montáží, datum a jejich časový postup,
c) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu,
d) nasazení mechanizačních prostředků. 

Stavební práce realizované formou věcného plnění žadatel označí v soupisu stavebních prací s výkazem výměr a položkovém rozpočtu, který se podává jako povinná příloha při podání Žádosti o proplacení. Poskytnutí stavebních prací v rámci věcného plnění nepodléhá režimu zadávání veřejných zakázek.

Stavební suroviny použité při výstavbě se z hlediska výběru dodavatele řídí podmínkami uvedenými v obecné části Pravidel (kapitola č. 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace).