KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo vychází zemědělcům vstříc kvůli nedostatku krmiva. V méně příznivých oblastech upravuje příkrm na pastvinách a sekání chráněných luk

31/08/18
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

28.8.2018

Tisková zpráva – Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a nedostatku krmiva pro dobytek upravilo Ministerstvo zemědělství některá pravidla Programu rozvoje venkova (PRV). V oblastech s přírodním omezením (ANC) upravuje podmínky plateb s přímou vazbou na stavy hospodářských zvířat. Již nyní mohou zemědělci přikrmovat hospodářská zvířata na druhově bohatých pastvinách, mohou také dříve pokosit louky zařazené do titulu Ochrana chřástala polního, pokud jim to povolí orgán ochrany přírody.

Ministerstvo zemědělství si je vědomo nelehké situace zemědělců v souvislosti s letošním dlouhotrvajícím suchem, zejména s ohledem na nutnost zajištění krmiva pro hospodářská zvířata. Z toho důvodu již v průběhu července a srpna povolilo za určitých podmínek příkrm na druhově bohatých pastvinách, pokud zemědělec ohlásí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) zásah vyšší moci. To samé platí i pro pokosení půdních bloků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, tam je ještě potřebný souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody. Zemědělec pak nemusí individuálně doložit potvrzení o suchu od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Státní zemědělský intervenční fond si sám zajistí mapy od ČHMÚ a na jejich základě sucho posoudí.

Pobyt hospodářských zvířat na pastvině není povinný do konce září/října, jak se někdy mylně zemědělci domnívají. Žádná taková podmínka nevyplývá z nařízení vlády o environmentálních opatřeních PRV. V rámci Agro-environmentálně-klimatických opatření je pouze stanovena povinnost provést do 31. října druhou seč nebo pastvu.

Nad rámec výše uvedených opatření Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, která začne platit v nejbližších dnech. Cílem je upravit podmínky plateb v roce 2019 a 2020.  Žadatelé budou moci snížit stavy hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na zimu, aniž by jim hrozilo nesplnění podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Bude tak zajištěno, že žadatelé postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 a 2020 kvůli nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou.

 

Václav Tampír

vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství