KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhlášení 1. kola pro příjem přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel)

05/06/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

29.5.2015

Tisková zpráva – V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV) Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV vyhlašuje 1. kolo pro příjem přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel). Během programového období 2014 – 2020 se uskuteční celkem dvě kola výběrů brokerů. V prvním kole je plánováno vybrat a finančně podpořit práci cca 16 brokerů.

Úkolem brokera bude založit operační skupinu (OS) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s členy OS vypracovat společný projekt. Činnosti brokera jsou zejména: identifikace a podpora potenciálních členů operační skupiny, usnadnění jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů potenciální OS, spolupráce s členy OS při vypracování a předložení společného projektu OS (včetně plánu operační skupiny).

Vybrané operační skupiny a jejich inovativní projekty pak budou zvlášť podpořeny v rámci nového opatření PRV Spolupráce, operace Podpora operačních skupin a projektů Evropského inovačního partnerství (EIP). Žádosti o dotaci na operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP předkládá jeden člen OS. Cílem EIP je usnadnění přenosu výsledků výzkumu do praxe. Zmíněná operace bude podporovat fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Podpora bude poskytnuta také na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství nebo potravinářství.

Detailnější informace je možno nalézt v popisu operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, který je součástí návrhu Programu rozvoje venkova. Aktualizovanou verzi PRV lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/
prubeh-pripravy-dokumentu-1.html
).

Práce vybraného brokera bude hrazena prostřednictvím technické pomoci PRV. Konkrétní požadavky na brokera naleznete v příloze této zprávy. Pro zkvalitnění práce brokerů bude Ministerstvo zemědělství, odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství, pořádat kurz, kterého se budou účastnit vybraní brokeři případně i ostatní zájemci. Ministerstvo zemědělství podporuje a velmi vítá aktivity v oblasti zakládání operačních skupin.

Adresa pro zasílání přihlášek:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
Mánesova 75, 120 00 Praha 2
K rukám Ing. Josefa Kořínka
e-mail: korinek.josef@uzei.cz

Ukončení příjmu přihlášek: 15. 6. 2015
Písemný test: 22. 6. 2015
Ústní pohovory od 25. 6. do 30. 6. 2015

Kontaktní osoba za MZe:
Ing. Josef Dvořák, e-mail: josef.dvorak@mze.cz

Harmonogram:

Výběrové řízení na brokera červen 2015
Podpis Dohody o provedení práce/ o pracovní činnosti červenec 2015
Seminář/kurz pro brokery červenec/srpen 2015
Práce brokera, resp. formování operačních skupin září 2015 až září/říjen 2016
podání Žádosti o dotaci operační skupinou září/říjen 2016

Přílohy