KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dokončení implementace požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

08/11/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Počínaje 1. lednem 2013 dojde k poslední etapě rozšíření požadavků podmíněnosti vztahujících se na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem.

Systém Kontroly podmíněnosti, se kterým je svázáno poskytování přímých plateb a dalších evropských podpor, funguje v České republice od roku 2009.

K rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) dochází v souladu s čl. 124 odst. 5 písm. c) Nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, které ukládá od 1. 1. 2013 plnění povinných požadavků podmíněnosti uvedených v příloze č. 2 v bodě C tohoto nařízení.

Závěrečné rozšíření požadavků Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance) patří do oblasti Dobré životní podmínky zvířat.

Jedná se o začlenění některých požadavků, které jsou již ukotveny ve stávajících národních právních předpisech a jsou dozorovou organizací Státní veterinární správou ČR kontrolovány v rámci národních kontrol, mezi požadavky podmíněnosti.

Tento krok bude řešen novelou současného nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, v platném znění, kterou budou nově zařazené požadavky z oblasti Dobré životní podmínky zvířat s účinností od 1. 1. 2013 stanoveny.

Mezi nově zařazené požadavky patří

  • minimální požadavky pro ochranu telat,
  • minimální požadavky pro ochranu prasat,
  • požadavky k ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.

 

Základním cílem stanovených požadavků, které jsou nyní implementovány do systému kontrol podmíněnosti České republiky, je zajištění dostatečného a vhodného životního prostoru pro chovaná zvířata, zajištění jejich odpovídající výživy. Cílem je prostřednictvím vlastníků a držitelů zvířat přijmout daná opatření, aby zvířata nebyla vystavena žádné zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození. Nutností je uzpůsobit podmínky, ve kterých jsou zvířata chována nebo držena, s ohledem na jejich druh, stupeň vývoje, přizpůsobení a zdomácnění a na jejich fyziologické a etologické potřeby v souladu s dosaženými zkušenostmi a vědeckými poznatky.

Minimální požadavky pro ochranu telat

jsou stanoveny vybranými články Směrnice Rady (ES) 2008/119/ES. Národními právní předpisy jsou tyto požadavky upraveny zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a vyhláškou č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění.

Dle vybrané legislativy je navrženo 8 kontrolních bodů, které budou zaměřeny zejména na dodržování pravidelné kontroly chovaných zvířat, na způsob chovu telat včetně kontroly ustájení (rozměry kotců, kvalita ustájení) a také na odpovídající výživu telat (mlezivo po porodu, dostatek vlákniny a železa v krmivu, přístup ke krmivu) a dostatečný přístup k vodě.

Minimální požadavky pro ochranu prasat

stanoví vybrané články Směrnice Rady (ES) 2008/120/ES. Národní legislativou jsou tyto požadavky uvedeny stejně jako u požadavků na ochranu telat zákonem na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.

Navržených 10 kontrolních bodů je možné rozdělit do několika kategorií

a) obecné požadavky týkající se všech kategorií prasat,

b) požadavky na chov prasnic a prasniček,

c) požadavky vztahující se na chovné běhouny a prasata ve výkrmu.

Inspektoři Státní veterinární správy ČR při kontrolách dodržování těchto požadavků zařazených mezi požadavky podmíněnosti budou dohlížet na vhodné podmínky ustájení prasat (rozměry kotců, odpovídající volná podlahová plocha, stav podlah, roštů), na zajištění dostatečné výživy odpovídající jednotlivým kategoriím (u zaprahlých prasnic a prasniček zajištění dostatečného množství vlákniny v krmivu). Předmětem kontroly bude také čistota a bezpečnost provozu pro chovaná zvířata nebo možnost přístupu k materiálu zajišťující etologické aktivity.

Požadavky k ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely

primárně pro účely Kontroly podmíněnosti stanoví Směrnice Rady (ES) 98/58/ES. Do české legislativy jsou tyto transponovány prostřednictvím zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.

Tyto požadavky se vztahují na všechny kategorie zvířat chovaných pro hospodářské účely kromě ryb, plazů nebo obojživelníků.

Dále se nevztahují na:

a) volně žijící zvířata;

b) zvířata chovaná pro účast v soutěžích, na výstavách, na kulturních nebo sportovních akcích či činnostech;

c) pokusná nebo laboratorní zvířata;

d) bezobratlé živočichy.

Pro novelu Nařízení vlády č. 479/2009 Sb. je připraveno 12 kontrolních požadavků zaměřujících se na průběžnou kontrolu zdraví chovaných zvířat zajištěnou dostatečným počtem odborně způsobilých zaměstnanců, dále požadavky stanovují zajištění bezodkladného ošetření nemocných nebo zraněných zvířat, zajištění volnosti pohybu zvířat, dodržování mikroklimatických podmínek pro stavby ustájení zvířat, zajištění dostatečného osvětlení v chovu, bezpečnost a čistitelnost materiálu použitého k ustájení a v neposlední řadě stanoví podmínku na zajištění dostatečného množství nezávadné potravy a napájecí vody.

Podrobné informace k požadavkům z oblasti Dobré životní podmínky zvířat zaváděných v rámci systému Kontroly podmíněnosti v České republice od 1. 1. 2013 a také o způsobu provádění kontrol, jak bude dozorová organizace při kontrole jednotlivých požadavků postupovat i jak bude jejich porušení hodnoceno včetně související legislativy, naleznete v brožuře Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti, jehož aktualizované vydání pro rok 2013 bude zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci Dotace, podsekci Kontrola podmíněnosti.

 

Požadavky z oblasti welfare – informační leták  (PDF, 916 KB)