KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k omezení příjmu vstupních Žádosti o dotaci v rámci opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

15/03/12
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Vzhledem k naplnění cílů stanovených pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (dále jen „I.3.3 PUZČ“) v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV) rozhodl dne 19.1.2012 ministr zemědělství Ing. Petr Bendl o omezení příjmu vstupních žádostí (Žádostí o dotaci) v rámci tohoto opatření k datu 30.3.2012.

 

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí bylo dne 24.2.2012 schváleno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (dále jen „Pravidla“) s účinností od 31.3.2012.

Ukončení příjmu žádostí se netýká žadatelů, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, jenž se v rámci opatření I.3.2 k tomuto převzetí zavázal v rámci preferenčních kritérií.

Žádosti o dotaci ostatních žadatelů, které budou podány po 30.3.2012, budou zamítnuty.

Žádosti, které do 30.3.2012 nebyly ukončeny Sdělením nebo podepsáním Dohody, budou
administrovány dle Pravidel účinných k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.

Úplné znění Pravidel je k dispozici:

  • na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova
  • na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova – osa I – Předčasné ukončení zemědělské činnosti)