KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kontrola SZIF na místě

30/06/08

Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti. Zdroj: Příručka pro žadatele 2008, SZIF

1.Kontrola na místě

Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což
představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti se skutečností a ověření plnění podmínek
stanovených pro přidělení podpory. Výběr ke kontrole může být náhodný, rizikově orientovaný a
cílený. Pro účel kontroly je proveden výběr pouze určitého procenta žadatelů z výběrového
souboru všech Žádostí na centrálním pracovišti SZIF. Výběr ke kontrole i kontrola na místě jsou
prováděny v souladu s nařízením Komise (ES) č. 796/2004, zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, zákonem č. 552/1992, o státní kontrole,
v platném znění a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Dálkový průzkum země (DPZ)
Kontrola pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ), která je plnohodnotnou formou kontroly
zemědělských dotací na místě, vychází z čl. 32 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném
znění a dále se řídí pravidly danými Evropským společenstvím (např. dokument Common
technical specifications for the campaign of remote-sensing control of area-based subsidies,
platný pro daný rok, vydaný výzkumným střediskem JRC IPSC, dále CTS). Kontrola DPZ se
neprovádí v terénu, ale realizuje se nad družicovými snímky pořízenými v lokalitách, které byly
vybrány na základě náhodného výběru a analýzy rizikových faktorů pro výběr Žádostí ke kontrole
na místě. Kontrola DPZ spočívá ve zpracování družicových snímků, jejich vizuální interpretaci a
kontrole údajů deklarovaných v Žádosti a dalších údajů. Výsledná zjištění kontroly DPZ jsou buď
konečná nebo slouží v odůvodněných případech jako podklad pro fyzické kontroly na místě
prováděné zaměstnanci regionálních odborů SZIF (oddělení inspekční služby opatření na plochu a
SOT).
Rychlá polní návštěva (RFV)
Integrovanou součástí kontroly DPZ může být v případě nejasností během interpretace
družicových snímků tzv. rychlá polní návštěva (RFV). Účelem případné RFV, která je podpůrným
prostředkem kontroly DPZ prováděným bez kontaktu s farmářem, bývá zejména ověření užívání
půdy na vybraných půdních blocích či dílech půdních bloků (např. ověření deklarované
kultury, stavu pozemku), ke kterému se pořídí fotodokumentace. RFV je prováděna pracovníky
centrály SZIF a zpracovatelskou firmou, která řeší technickou část kontroly DPZ a je
uskutečňována operativně a bez kontaktování farmáře během měsíců července až září a není
vlastní fyzickou kontrolou na místě. Z výše uvedených důvodů a s odkazem na čl. 5.3 CTS nemá
SZIF povinnost se předem ohlašovat u příslušných žadatelů. Pracovník vykonávající RFV se může
prokázat na požádání pověřením či zmocněním k provedení rychlé polní návštěvy.
Rychlá polní návštěva slouží pouze k získání doplňujících informací při probíhající kontrole DPZ,
jejíž je nedílnou součástí, a není tudíž považována za kontrolu (na místě) ve smyslu zákona č.
552/1991 Sb., v platném znění.
Fyzická kontrola na místě (FKNM)
Fyzické kontroly na místě provádí pověření terénní inspektoři, pracovníci RO SZIF. Kontroly
jsou neohlášené, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní inspektor kontrolu
ohlásit. Proto je důležité, aby byly na Žádosti uvedeny aktuální a pravdivé údaje.
Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů, na které delegoval SZIF část kontrolních
pravomocí. Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo
úředníci orgánů EU.
Žadatel v rámci podmínek dané podpory souhlasí, že umožní na svém hospodářství provedení
nezbytných kontrol na místě a při kontrole poskytne terénnímu inspektorovi na jeho požádání
přiměřenou součinnost. Terénní inspektoři provádějící kontrolu na místě jsou oficiálně považováni
za osoby pozvané se souhlasem žadatele. Pokud žadatel neumožní provedení nezbytných kontrol,
tj, nezajistí provedení kontroly či nepředloží požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, může
mu být uložena rozhodnutím SZIF pořádková pokuta dle ust. § 13 odst. 2 písm. a) (v případě
fyzické osoby) a dle ust. § 13 odst. 2 písm. b) (v případě právnické osoby) zákona č. 256/2000
Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů. Toto chování
bude SZIF posuzovat jako neposkytnutí součinnosti při kontrole dle ust.§13 zákona o státní
kontrole a bude také považováno za porušení podmínek pro udělení podpory porušením závazku
o umožnění kontroly na místě a povede k zamítnutí Žádosti.
Ohlášení kontroly
Pokud bude kontrola na místě ohlášena, bude tak učiněno nejdříve 48 hodin před uskutečněním
kontroly (telefonicky, elektronickou poštou, faxem, písemně). Ve výjimečných a odůvodněných
případech může být ohlášená kontrola zrušena, o čemž však bude žadatel informován co
nejdříve.
Zahájení kontroly
Vlastní kontrola se zahajuje v čase a místě uvedeném při ohlášení kontroly nebo v místě
uvedeném na Žádosti (v případě neohlášené kontroly). Terénní inspektor se nejprve
kontrolovanému žadateli představí a předloží pověření ke kontrole společně s průkazem
zaměstnance SZIF, poté jej seznámí s předmětem kontroly.
Kontroly se žadatel může účastnit osobně nebo doprovodem terénního inspektora pověřit svého
zástupce. Pověřený zástupce musí mít pro zastupování pověření. Pokud se žadatel bude chtít
zúčastnit celého průběhu kontroly, je nutné, aby se v případě vícedenní kontroly domluvil
s terénním inspektorem, na kterých částech hospodářství bude provádět kontrolu v dalších dnech.
Průběh kontroly
V průběhu kontroly terénní inspektor provádí měření vybraných pozemků, kontrolu obhospodařování
 zemědělské půdy, kultury a plodin, které žadatel na pozemcích pěstuje. V některých případech může
terénní inspektor požadovat sečtení a identifikaci zvířat za účelem
kontroly dodržení intenzity zatížení zemědělské půdy. Při kontrole podmínek LFA a Natura 2000
a dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC) bude požadováno předložení
záznamů (např. pastevní deník, evidence používaných přípravků na ochranu rostlin, evidence
použitých hnojiv, apod.).
Pokud terénní inspektor nebude schopen zjistit některé skutečnosti, uvede toto do protokolu o
kontrole. Pokud bude mít terénní inspektor podezření z neúplnosti nebo nepravdivosti
žadatelových odpovědí, může požadovat doložení podpůrných důkazů. Tyto skutečnosti budou
rovněž zaznamenány do protokolu o kontrole.
Ukončení kontroly a zaznamenání výsledků kontroly
Po provedení kontroly sepíše terénní inspektor protokol o kontrole na tiskopis „Protokol
o kontrole číslo ….“. Budou-li v průběhu kontroly na místě zjištěny rozpory s údaji deklarovanými
v Žádosti nebo zjištěno neplnění podmínek nezbytných pro poskytnutí podpory, budou tyto
skutečnosti jako kontrolní nálezy uvedeny v protokolu o kontrole. V tomto formuláři bude
zaznamenán kromě faktů i podrobný popis neshod, nedodržení, vysvětlení podaná žadatelem,
popis kontrolovaných dokumentů, veškeré rozhovory s jinými osobami za účelem získání
informace a výsledek těchto rozhovorů a závěry učiněné terénním inspektorem.
S protokolem o kontrole bude žadatel (pověřený zástupce) seznámen. Protokol o kontrole bude
předán žadateli osobně nebo zaslán poštovní zásilkou na doručenku do rukou žadatele
(pověřeného zástupce).
 
2. Námitky proti protokolu o kontrole – řízení o námitkách
Žadatel může proti protokolu o kontrole podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě
sedmi pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem o kontrole, nestanoví-li terénní
inspektor lhůtu delší (jiná stanovená lhůta musí být zapsána v protokolu o kontrole), a to
prostřednictvím regionálního odboru SZIF, který kontrolu provedl. S tímto poučením je žadatel
seznámen v závěru Protokolu o kontrole. Námitky musí být podány písemně a řádně
zdůvodněny.
Dnem doručení námitek na SZIF je zahájeno řízení o námitkách, jehož výsledkem je Rozhodnutí o
námitkách, které bude zasláno žadateli. Rozhodnutím mohou být námitky uznány jako důvodné
nebo nedůvodné.
Důvodné námitky – námitky se uznají, tzn. že mohou být změněny výsledky kontroly (kontrolní
zjištění), nebo může být věc předána k došetření na RO SZIF. V rámci došetření může být
provedena doplňková kontrola.
Nedůvodné námitky – námitky se neuznají a potvrdí se kontrolní zjištění z provedené kontroly.
Každé rozhodnutí o námitkách obsahuje zdůvodnění. Proti rozhodnutí o námitkách není již
opravný prostředek přípustný.
 
3. Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob
Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni:
1 Zákon č.552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění;
kontrolní pracovník = terénní inspektor;
kontrolovaná osoba = žadatel
 vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných
   osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena
 požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální
   doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní
   techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále
   jen "doklady")
 seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň
    utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu
 požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
    o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech
 zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě
    písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů
 požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu
   o odstranění zjištěných nedostatků
 v případech stanovených zákonem ukládat pořádkové pokuty
 používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob po jejich svolení v případech, kdy
    je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly
 
 Povinnosti kontrolních pracovníků:
 zjistit při kontrole skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni
    prokázat doklady
 oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly
 šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob
 předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich
    převzetí
 zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení,
    poškození nebo zneužití
 pořizovat o výsledcích kontroly protokol
 zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly
    a nezneužít znalosti těchto skutečností. Kontrolní pracovníky může zbavit povinnosti
    mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí
    kontrolního orgánu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité
    skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních předpisů
 seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu
 
Povinnost kontrolovaných osob
Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména jsou
povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11
písm. a) až f) a h) zákona číslo 552/1991 Sb. v platném znění. Fyzické osoby nemají tuto
povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejím splněním způsobily
nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.
Kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti
a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
Zdroj: Příručka pro žadatele 2008, SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF