KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejnění První žádosti o proplacení v rámci opatření PUZČ

13/03/08

Zdroj: SZIF

V sekci PRV/EAFRD – osa I – opatření I.3.3. PUZČ byl zveřejněn formulář První žádosti o proplacení společně s Instruktážním listem pro žadatele k jejímu vyplnění.

Žadatelé, kteří již podali žádost o dotaci v rámci opatření PUZČ musí pro přiznání dotace m.j. do 12 měsíců ode dne podání Žádosti o dotaci doložit splnění rozsahu a účelu projektu – tedy převodu zemědělského podniku na nabyvatele a předložit První žádost o proplacení.

Příjem Prvních žádostí o proplacení na formulářích vydaných SZIF včetně všech povinných příloh stanovených Pravidly pro žadatele probíhá celoročně na všech RO SZIF.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v MZe ČR, PGRLF, SZIF