KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF hodlá rozšířit služby pro žadatele o dotace

27/03/08

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připravuje pro největší skupinu žadatelů o dotace zásadní rozšíření svých služeb, které povede ke zvýšení konfortu při podávání žádostí

 

Na jednom společném formuláři tzv. „jednotné žádosti“, s termínem podání nejpozději do 15. 5. 2008, bude letos možno žádat o dotace v rámci následujících opatření:
– Jednotná platba na plochu (SAPS)
– Národní dorovnání k SAPS (TOP-UP)
– Oddělená platba za cukr (SSP)
– Platba za pěstování energetických plodin
– Oddělená platba za rajčata
– Platba za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA)
– Platba za hospodaření v oblastech NATURA 2000
– Agroenvironmentální opatření (AEO) HRDP
– Agroenvironmentální opatření (AEO) EAFRD
U této jednotné žádosti, vedle již zcela standardní možnosti získat předvyplněnou žádost na místně příslušné Zemědělské agentuře (ZA), nabídne SZIF žadatelům možnost získat předvyplněnou žádost elektronicky z Portálu farmáře SZIF.
Takto získaná žádost bude obsahovat identifikační údaje žadatele a vybraná data z evidence půdy (LPIS). Žadatel bude moci předvyplněnou žádost z Portálu farmáře SZIF stáhnout ve formátu PDF a dále ji na svém počítači doplnit o potřebné údaje.
Další novinkou je také možnost jednotnou žádost i některé další žádosti o dotace podatelektronicky. Nicméně vzhledem k rozsahu jednotné žádosti bude zatím nutné přílohy k žádosti doručit na SZIF poštou nebo osobně.
Výše uvedené služby pro žadatele, tj. elektronická podpora vytvoření žádosti a elektronické podání, bude možné využít i u žádosti o zařazení do agroenvironmentálních opatření a žádosti o změnu zařazení do agroenviromentálních opatření.
Již v současnosti lze z Portálu farmáře SZIF získat předvyplněný formulář pro vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí SZIF (a tím uspíšit výplatu dotací). Elektronicky vyplněný formulář „Vzdání se práva na odvolání“ může žadatel v případě, že jej opatří zaručeným elektronickým podpisem, podat elektronicky, a to zasláním na elektronickou podatelnu SZIF (podatelna@szif.cz) nebo ho může standardně zaslat poštou nebo doručit osobně.
Výše avizované služby budou pro žadatele k dispozici na Portálu farmáře SZIF od 15. dubna2008. Podrobnější informace o těchto nových službách pro žadatele budou zveřejněny ve stejném termínu na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) a na Portálu farmáře SZIF.

 

Zařazeno v Aktuality, SZIF