KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele v rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

13/03/08

Zdroj: MZe

kteří podávali žádosti v druhém kole příjmu žádostí (5. 11. – 26. 11. 2007)

Dne 29. 2. 2008 schválil Monitorovací výbor EAFRD přesun nevyčerpaných financí ze záměrů a) zakládání a rozvoj mikropodniku a c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny na záměry b) výstavba a modernizace bioplynové stanice a d) výstavba a modernizace zařízení na výstavbu tvarovaných biopaliv s tím, že zbylé nevyčerpané finanční prostředky budou využity pří závazkování  třetího kola (příjem žádostí od 26.2.2008 – 17.3.2008).
 
Vzhledem k výši alokovaných prostředků na opatření pro  druhé kolo příjmu žádostí tedy budou schváleny ke spolufinancování všechny projekty v opatření III.1.2, které splnily kritéria přijatelnosti a další podmínky stanovené Pravidly pro žadatele.