KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Funkce Portálu farmáře SZIF opět rozšířeny

26/03/08

Zdroj: SZIF

 

 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje v rozšiřování funkčnosti Portálu farmáře SZIF. Již dříve byla na Portál přidána aplikace pro držitele mléčných kvót a ke konci roku 2007 SZIF možnosti Portálu dále doplnil. 

 

Prostřednictvím Portálu farmáře SZIF má nyní každý zaregistrovaný žadatel k dispozici přehled jím podaných žádostí od roku 2006. Je možno vidět žádosti na následující opatření, a to včetně detailních informací o průběhu celé administrace:

 

v rámci Přímých plateb, Horizontálního plánu rozvoje venkova a Programu rozvoje venkova:

          Agroenvironmentální opatření (AEO)

          Jednotná platba na plochu (SAPS)

          Národní dorovnání k SAPS (Top-Up)

          Oddělená platba za cukr (SSP)

          Platba za pěstování energetických plodin

          Platba za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA)

          Platba za hospodaření v oblastech NATURA 2000

          Lesnictví

          Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ)

          Zakládání skupin výrobců (ZSV)

 

v rámci Společné organizace trhu:

          Zpracování lněných a konopných vláken

          Zpracování sušených krmiv

          Restrukturalizace a přeměna vinic.

 

 

U každé žádosti jsou uvedeny následující informace:

  aktuální stav administrace (včetně lhůt a místa administrace)

  přehled jednotlivých položek:

     na které bylo v rámci dané žádosti žádáno o poskytnutí dotace či zařazení do příslušného programu (resp. schválení);

     na které byla v rámci dané žádosti poskytnuta dotace či byly zařazeny do příslušného programu (resp. schváleny);

   detailní přehled výše a data provedení plateb týkajících se konkrétní žádosti (dotace, vratka, doplatek, aj.)

   přehled hlavních (příchozích i odchozích) dokumentů vztahujících se k administraci dané žádosti (včetně data přijetí či odeslání a  čísla jednacího, pod kterým je dokument veden).

 

Na Portálu farmáře SZIF jsou přístupné i žádosti podané v letech 2004 – 2005 v základním informativním tvaru.

 

 

Jak na Portálu farmáře SZIF, tak na webových stránkách SZIF www.szif.cz, jsou pro žadatele k dispozici editovatalné formuláře na následující opatření Programu rozvoje venkova:

 

          Opatření I.1.2. Investice do lesů

          Opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

          Opatření I.1.4. Pozemkové úpravy

          Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

          Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

          Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

          Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu

          Opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

          Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

          Opatření III.3.1. Vzdělávání a informace

Detailnější informace o významu a umístění zde popsaných dat jsou součástí nápovědy pro jednotlivé sekce Portálu farmáře SZIF.

 

Vilém Frček,

oddělení vnější komunikace


 

 Jak si zajistit přístup na Portál farmáře SZIF:

Je nutno podat žádost na místně příslušném pracovišti ZA-PÚ (Zemědělská agentura – Pozemkový úřad) na formuláři „Žádost o přístup do registrů ministerstva zemědělství a Portálu farmáře SZIF“, který SZIF již všem producentům mléka zaslal. Rovněž je možné formulář získat u příslušné ZA-PÚ. 

Po vyplnění formuláře ověří ZA-PÚ identitu žadatele a v případě, že žadatel figuruje v registrech MZe, respektive je žadatelem o dotace u SZIF, budou mu předány přihlašovací údaje ve tvaru Přihlašovací jméno login  a  heslo.

Ti žadatelé, kteří již v minulosti o přístup do registrů ministerstva zemědělství požádali a tyto přihlašovací údaje jim již byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z hlavních dotací, mají přístup na Portál farmáře SZIF automaticky.

Registrovaní uživatelé se pak mohou na Portál farmáře SZIF přihlásit z internetových stránek SZIF www.szif.cz pomocí odkazu “Přihlášení“ v pravém horním rohu hlavní stránky.

V nastavení Portálu Farmáře mají také registrovaní uživatelé možnost aktivovat si tzv. „zasílání informací na e-mail.” Jedná se o bezplatnou službu, poskytovanou SZIF, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Uživatel Portálu Farmáře si tak může nastavit zasílání aktuálních informací z vybraných zemědělských okruhů rovnou do své e-mailové schránky.

 

Zařazeno v Aktuality, SZIF