KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení o podávání „Žádosti o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy pro hospodářský rok 2008/2009“

31/10/07

Zdroj: SZIF

podle novely nařízení Rady (ES) č. 320/2006 a nařízení Komise (ES) č. 968/2006, které budou zveřejněny v Úředním věstníku EU pravděpodobně dne 27.10.2007. Text tohoto oznámení má informativní charakter bez právní závaznosti. Oficielní oznámení bude na internetových stránkách SZIF zveřejněno poté, kdy budou v Úředním věstníku EU zveřejněny příslušné novely nařízení Rady (ES) č. 320/2006 a nařízení Komise (ES) č. 968/2006.

Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále jen „SZIF“) oznamuje, že „Žádost o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy pro hospodářský rok 2008/2009“ (dále jen „Žádost“) přijímá od 30. října 2007 od 0.00 hod. do 30. listopadu 2007 do 24.00 hod. faxem na číslo 222 871 875.

Faxem zasílejte pouze vyplněný a úředně ověřený formulář „Žádosti“. Originál „Žádosti“ spolu s přílohami, tedy s úředně ověřenou kopií smlouvy o dodávce cukrové řepy uzavřenou s dotčeným cukrovarnickým podnikem pro hospodářský rok 2007/2008 a u právnické osoby úředně ověřený výpis z Obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, zašlete do 5 dnů ode dne podání „Žádosti“ faxem na adresu SZIF, Oddělení pro cukr a škrob, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.

Na „Žádost“ podanou před 0:00 hod. 30. října 2007 a po 24:00 hod. 30. listopadu 2007 nebude brán zřetel.

Formulář „Žádosti“ bude od 27.10.2007 zveřejněn na internetových stránkách SZIF, pod komoditou cukr/Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství/ Formuláře.

„Žádost“ o podporu ze strany pěstitelů musí být podána na formuláři vydaném SZIF a zveřejněném na internetových stránkách SZIF.

Podanou „Žádost“ nelze vzít zpět.

Bližší informace poskytnou pracovníci SZIF:
Ing. Kateřina Grýgerová, tel. 222 871 886
Ing. Šárka Dubovická, tel. 222 871 427

Zařazeno v Aktuality, SZIF