KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodický výklad k opatření III.1.1 – Program rozvoje venkova

02/08/07

Vzhledem k pochybnostem některých žadatelů  podávajících projekty zaměřené na využití OZE  zda mají svůj projekt zařadit do opatření I.1.1 či III.1.1 podáváme následující výklad Pravidel pro opatření III.1.1 :

 

Nezemědělskou činností se pro účely Pravidel  účely rozumí  podnikatelská činnost mimo oblast zemědělství, např. produkce tepla a elektřiny, či výroba tvarovaných paliv. Pokud budou suroviny zpracovávány v rámci zemědělského podniku, nejedná se o podnikatelskou činnost mimo oblast zemědělství, ale žadatel stále podniká v zemědělství, tzn. nebyla naplněna základní podmínka diverzifikace. Rovněž není naplněn jeden ze základních cílů opatření, tj. zajistit zemědělcům alternativní zdroj příjmu. Tím, že je produkce tepla a elektřiny, či výroba tvarovaných paliv určena pro vlastní spotřebu zemědělského podniku, nedochází ke generování dalšího zdroje příjmu vedle zemědělských příjmů, maximálně jsou ušetřeny jeho běžné náklady vynakládané na zemědělskou činnost.  Výsledkem projektu, tedy produktem uváděným na trh,  není  produkce tepla, elektřiny či tvarované palivo, ale např. plodina ve skleníku vytápěném za pomocí těchto zdrojů (t.j. „zemědělská činnost“) a spadá tedy do opatření I.1.1.

Konečným výsledkem projektu v rámci záměrů b), c) a  d) opatření III.1.1. je příjem za prodej tepla, elektřiny či tvarovaných paliv. Vzhledem k monitorovacímu indikátoru zvýšení přidané hodnoty vykazovanému povinnou přílohou výkaz zisku a ztráty lze tento příjem kontrolovat.
 
Pracovník SZIF tedy  může rozhodnout na základě Pravidel pro III.1.1, kde je tento cíl jasně deklarován v popisu opatření, a porovná, zda projekt plní účel opatření , což je ostatně základním kriteriem přijatelnosti.