KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program rozvoje venkova je příležitostí pro malé obce

25/07/07

Zdroj: Emil Machálek, Strukturální fondy

Další aktuální možnosti cerpání financních dotací z Evropských fondu. Program rozvoje venkova, financovaný z Evropského zemedelského fondu rozvoje venkova, který je urcen pro zajištování provádení Spolecné zemedelské politiky v období 2007–2013, zejména jejího II. pilíre, kterým je rozvoj venkova.

V českém Programu rozvoje venkova na období 2007–2013 je podpora rozvoje venkova zajištována predevším v rámci Osy 3: Kvalita života ve venkovských oblastech a diversifikace hospodárství venkova.

V souladu s požadavky EK o maximálním zamezení prekryvu mezi jednotlivými programy se Program rozvoje venkova zameruje na podporu malých obcí do 500 obyvatel (výjimkou je podpora vodohospodárské infrastruktury, kde mohou být príjemci pomoci obce, resp. konglomerace obcí do 2000 obyvatel). Rozvoj obcí s velikostí nad 500 obyvatel bude zajišten v rámci Príslušných Regionálních operacních programu, podpora obcí (konglomerací) nad 2000 obyvatel bude predmetem Operacního programu Životní prostredí (viz naše predchozí clánky).

Problematika obnovy a rozvoje vesnic a ochrana a rozvoj dedictví venkova, kde jsou oprávnenými príjemci obce a jejich svazky , neziskové organizace s právní subjektivitou vcetne církví a zájmová sdružení právnických osob je predevším zajištována prostrednictvím následujících skupin opatrení:

Skupina opatrení III.2 Opatrení ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

– III.2. Opatrení ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

– III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, obcanské vybavení a služby

– III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

III.2. Opatrení ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

Vymezení podporovaných území: Projekt muže být realizován v obci do 500 obyvatel na území CR (s výjimkou základní vodohospodárské infrastruktury, kde je velikost obce limitována 2000 obyvatel)

Opatrení podporuje investice do:

– základní vodohospodárské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, COV)

– budování a obnovy místních komunikací do 5 mil. Kc

– obnova ci výstavba inženýrských sítí do 5 mil. Kc

– zlepšování vzhledu obcí – úprava verejných prostranství

– územní plánovací dokumentace

Zpusobilé výdaje.

– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpecení)budov a ploch – prípadne nová výstavba související s vodohospodárskou infrastrukturou, COV a další technickou infrastrukturou, dopravní infrastrukturou a úpravou verejných prostranství

– nákup budov stroju, technologie, zarízení, vybavení hardware a software v souvislosti s projektem

– nákup a výsadba verejné zelene, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zelene v obci

– zpracování územne plánovací dokumentace obce

Minimální výše podpory na jeden projekt: 50 000 Kc

Maximální výše podpory: 90 %

Musí se jednat o nekomercní projekty realizované ve verejném zájmu, které neprináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku nebo provozovateli. V prípade investice do budov je budova v užívání príjemce podpory (obce, neziskové organizace, vc. církví, zájmovým sdružením právnických osob Další pronájem jinému subjektu je možný jen v prípade verejného zájmu.

III.2.1.2 Obcanské vybavení a služby

Vymezení podporovaných území: Projekt muže být realizován v obci do 500 obyvatel na území CR

Opatrení podporuje investice do:

– zajištení chybejícího obcanského vybavení a služeb (školských, zdravotních, sociálních, na než není možno získat mandatorní výdaje státu, vc.

– predškolní a mimoškolní péce o deti

– pecovatelské služby pro seniory

– základní obchodní infrastruktury

– objektu a ploch pro sportovní a kulturní aktivity

– doprovodných stravovacích zarízení

– objektu pro spolkovou cinnost

– zrizování integrovaných informacních a školících center s využitím ICT (informacní a komunikacní technologie)

– využití ICT pro lepší dostupnost služeb a práce

Zpusobilé výdaje

– nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpecení) budov a ploch sloužících zajištení obcanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péce o deti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informacních a školících center.

– nákup budov ve spojitosti s projektem

– nákup zarízení, vybavení, hardware, software

– infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu

Minimální výše podpory na jeden projekt: 50 000 Kc

Maximální výše podpory: 90 %

Musí se jednat o nekomercní projekty realizované ve verejném zájmu, které neprináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku nebo provozovateli. V prípade investice do budov je budova v užívání príjemce podpory (obce, neziskové organizace, vc. církví, zájmovým sdružením právnických osob Další pronájem jinému subjektu je možný jen v prípade verejného zájmu.

III.2.2. Ochrana a rozvoj dedictví venkova

Vymezení podporovaných území: Projekt muže být realizován v obci do 500 obyvatel na území CR

Opatrení podporuje:

– vypracování studií obnovy a využití kulturního dedictví (kulturních památek, památkových reservací, památkových zón, kulturních prvku vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parku, zahrad, alejí, a skupin stromu

– zpracování programu regenerace památkove chránených území, a plánu éce o krajinné památkové zóny

– investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dedictví (kulturní památky, památkove významná území, kulturní prvky vesnic a venkovské krajiny, vcetne historických parku, zahrad a alejí)

– budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umelecké aktivity a tradicní lidovou kulturu

Zpusobilé výdaje

– zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkove významných území, soupisu map a památek na venkove plánu péce, geodetických prací (pozn.: v techto prípadech nemuže být žadatelem o dotaci sám zpracovatel)

– stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpecení) památkových budov a ploch

– revitalizace historických parku, historických zahrad a alejí

– nákup budov, stroju, zarízení, vybavení, hardware, software

-i nvestice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí

Minimální výše podpory na jeden projekt: 50 000 Kc

Maximální výše podpory: 90 %

Podpora pro toto opatrení je poskytována v režimu de minimis (verejná podpora malého rozsahu) , což znamená, že žadatel nesmí v jakémkoli tríletém období získat dotaci (ze všech zdroju EU) vyšší než 200 000 EUR.

III.3 Opatrení týkající se vzdelávání a informování hospodárských subjektu pusobících v oblastech na než se vztahuje osa III.

III.3.1 Vzdelávání a informace

Vymezení podporovaných území: projekt muže být realizován na celém území CR

Opatrení podporuje:

Vzdelávání a informování hospodárských subjektu, které pusobí nebo hodlají pusobit na venkove (speciální vzdelávací a informacní akce budou zamereny na problematiku diverzifikace cinností nezemedelské povahy, zakládání nových mikropodniku, rozvoj venkovského cestovního ruchu, rozvoj služeb pro obyvatele, rozvoj dedictví venkova apod.)

Príjemci podpory:

Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou

Uživatelé: fyzické a právnické osoby se zájmem o zahájení nebo rozšírení podnikání na venkove nebo pusobení na venkove v rámci osy III.

Zpusobilé výdaje

– náklady spojené se zajištením vhodných prostor

– technické zabezpecení – náklady spojené s s používáním nebo pronájmem informacní techniky a technologie

– výdaje spojené s prípravou a poskytnutím informacních materiálu

– nákup kancelárských postup v nezbytné míre

– výdaje spojené s vlastní prípravou vzdelávací akce (napr. Výberové rízení)

– výdaje na odbornou cinnost lektoru

– výdaje spojené se zajištením prekladu a tlumocení

– náklady spojené s propagací vzdelávacích a informacních aktivit

– nákup služeb vzdelávacího subjektu

Minimální celkové zpusobilé náklady na jeden projekt: 50 000 Kc

Maximální výše podpory: 90 %

Podpora pro toto opatrení je poskytována v režimu de minimis (verejná podpora malého rozsahu) , což znamená, že žadatel nesmí v jakémkoli tríletém období získat dotaci (ze všech zdroju EU) vyšší než 200 000 EUR.

ZÁVER A DOPORUCENÍ

Uvedená opatrení a podopatrení osy III. Programu rozvoje venkova jsou urcena pro obce, jejich svazky a další aktéry venkovského rozvoje (neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob). Ve vetšine prípadu se jedná o malé obce (do 500 obyvatel), které mely v uplynulém období znacné problémy dosáhnout na dotace z evropských fondu.

Program rozvoje venkova byl schválen EK a okamžite v návaznosti na to Rídicí orgán – Ministerstvo zemedelství CR vyhlásilo první výzvu k prijímání žádostí o dotaci (konecný termín 20. a 27.7. 2007). Tato výzva byla zamerena do I. osy (konkurenceschopnost zemedelství, zahajování cinnosti mladých zemedelcu) a III. osy – diverzifikace cinností nezemedelské povahy a príjemci podpory mohli být fyzické a právnické osoby podnikající v zemedelství.

Vyhlášení druhé výzvy se ocekává v ríjnu tohoto roku a príjemci podpory budou v tomto prípade práve malé obce, jejich svazky , neziskové organizace s právní subjektivito a zájmová sdružení právnických osob. Výzva bude zamerena na opatrení/podopatrení, která jsme podrobne popsali a charakterizovali, vcetne zpusobilých výdaju na které bude poskytnuta dotace ve výši 90 % (v prípade akcí k vzdelávání a informování hospodárských subjektu až 100 %).

Vzhledem k již velmi konkrétním informacím i prepokládanému termínu vyhlášení druhé výzvy pro prijímání žádostí pro PRV se všem malým obcím (jejich svazkum) doporucuje peclive zvážit své potreby, projednat je v príslušných orgánech a neprodlene zacít s prípravou projektu a nezbytných príloh, zvlášte tech, jejichž zajištení je casove nárocné (napr. stavební povolení, príprava a organizace výberového rízení). Jedine dokonale pripravení žadatelé budou potom moci predložit kvalitní žádosti a uspet v nárocném hodnotícím procesu.

Pocátkem zárí Strukturální fondy ve spolupráci s IREAS centrum pripravují další pracovní seminár zamerený na konkrétní zpracování projektu, formuláru žádostí, povinných a nepovinných príloh, prípravu a organizaci výberových rízení na dodavatele.

Predbežná registrace a aktuální informace o tomto seminári pošlete na: info@strukturalnifondy.info

Zařazeno v Rozvoj venkova