KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe vyhlašuje PROGRAM LEADER ČR pro rok 2007

26/07/07

Ministerstvo zemědělství dnem 20.7.2007 vyhlásilo Program na podporu rozvoje venkova

Program LEADER ČR je zaměřen na podporu rozvoje venkova prostřednictvím realizace akcí ve dvou aktivitách:  Realizace strategie rozvoje území působnosti místní akční skupiny a Projekty spolupráce, a ve třech dotačních titulech: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce a Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. Očekává se, že v roce 2007 bude podporováno asi 20 místních akčních skupin a 100 projektů ve 20 územích. Realizace projektů musí být dokončena do konce roku 2007.
Program je určen pro území působnosti místních akčních skupin o velikosti 10 000 – 100 000 obyvatel. Předpokladem je, že toto území již má hotovou rozvojovou strategii, zpracovanou na principu partnerství a existuje funkční místní akční skupina s právní subjektivitou. Na ni pak bude delegována pravomoc provádět výběr projektů z daného území. Možné právní formy jsou obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Zvýhodněna budou území s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování.
Žadateli – příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí a neziskové organizace ve schváleném území působnosti místní akční skupiny. Podnikatelské subjekty musí  mít zaregistrovanou činnost zemědělskou nebo lesnickou a musí mít sídlo nebo místo podnikání v tomto území. Zvýhodněny budou projekty umístěné v obcích do 2 000 obyvatel.
Přijatelnými náklady jsou výhradně výdaje na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, informačních systémů, výpočetní techniky, softwaru, a dále rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku a služby bezprostředně související s realizací projektu. Tyto investice mohou být realizované pouze na území ČR a uvnitř schváleného území.
Žádosti se Záměry místních akčních skupin se budou podávat na Ministerstvo zemědělství, samostatnému oddělení koncepcí rozvoje venkova, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, kontaktní osoby: Hana Havelková, tel. 221812234, e-mail hana.havelkova@mze.cz a Ing. Markéta Landová, tel.: 221812623, e-mail marketa.landova@mze.cz v termínu do 10. srpna 2007 do 15 hodin. Veškeré potřebné informace najdete na stránkách ministerstva www.mze.cz.