KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele o podporu z agroenvironmentálních opatření

27/04/07

Zdroj: MZe

 

Zemědělci, kteří hospodaří na státní půdě a letos při zařazení do programu agroenvironmentální opatření uzavírají pětileté závazky na hospodaření, budou za tyto pozemky platit nájemné ve výši 2,4 procenta z průměrné ceny pozemku podle platné vyhlášky. Jednomyslně o tom rozhodlo prezidium Pozemkového fondu ČR. Pozemkový fond v tomto duchu aktualizuje své metodické pokyny pro uzavírání pětiletých smluv v rámci Programu rozvoje venkova pro období let 2007 až 2013.

Tato informace se týká zájemců, kteří s Pozemkovým fondem ČR uzavřou speciální nájemní smlouvy na dobu určitou na pozemky, u nichž žádají o zařazení do agroenvironmentálních opatření podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Smlouvy budou uzavírány na základě oprávněné žádosti potvrzené příslušnou zemědělskou agenturou a pozemkovým úřadem.

Žádosti o podporu z tzv. agroenvironmentálních opatření mohou zájemci podávat do 15. května. Mezi zmíněná opatření patří ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, révy vinné a nově také zeleniny, dále ošetřování travních porostů, zatravňování půdy, pěstování meziplodin a biopásy.

MZe ČR, 27.4.2007

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF