KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Spuštěn Portál farmáře SZIF

15/11/06

Zdroj: SZIF

Spuštěn Portál farmáře SZIF

SZIF dnes rozšiřuje svůj servis zemědělcům o Portál farmáře SZIF. Registrovaní žadatelé tak budou mít přehled o stavu administrace svých žádostí. Zobrazeny budou žádosti na hlavní dotační tituly a to i zpětně od roku 2004. Portál farmáře SZIF je také propojen s Portálem farmáře Ministerstva zemědělství ČR, kde jsou k dispozici další funkcionality (například přístupy do registrů).

Zemědělec může na Portálu farmáře SZIF získat tyto informace:

a) Opis Půdních bloků/dílů z žádosti podané SZIF o:

1. Jednotnou platbu na plochu SAPS

2. Příspěvek za hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s agroenvironmentálními omezeními LFA

3. Národní dorovnání (k SAPS) Top-Up

4. Agroenvironmentální opatření AEO – žádost o dotaci (rozdělenou na žádost o meziplodiny a biopásy – D2 a ostatní podopatření – D1)

5. Agroenvironmentální opatření AEO – žádost o zařazení

6. Agroenvironmentální opatření AEO –  žádost o změnu zařazení

7. Lesnictví – žádost o zalesňování

8. Lesnictví – žádost o založení rychle rostoucích dřevin

9. Lesnictví – oznámení o zalesnění zemědělské půdy

10. Lesnictví – žádost o péči a náhradu

11. Zakládání skupin výrobců ZSV

12. Předčasné ukončení zemědělské činnosti PUZČ

13. Informace podané žadatelem o počtu chovaných koní

b) o tom na kterém pracovišti je žádost administrována

c) o termínu vydání rozhodnutí

d) o termínu nabytí právní moci vydaného rozhodnutí

e) o maximální možné výši dotace

f) o datu a výši vyplacené dotace

g) o účtu na který byla dotace vyplacena

 

Jak si zajistit přístup na Portál farmáře SZIF:

Je nutno podat žádost na místně příslušném pracovišti ZA-PÚ (Zemědělská agentura – Pozemkový úřad) na formuláři „Žádost o přístup do registrů ministerstva zemědělství a Portálu farmáře SZIF“. Formulář je k dispozici tamtéž. Po ověření identity žadatele a ověření, že žadatel figuruje v registrech Mze, respektive je žadatelem o dotace u SZIF, budou mu předány přihlašovací údaje ve tvaru Přihlašovací jméno „login“  a  heslo.

Ti žadatelé, kteří již v minulosti o přístup do registrů ministerstva zemědělství požádali a tyto přihlašovací údaje jim již byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z výše  uvedených dotací, mají přístup na Portál farmáře SZIF automaticky.

Registrovaní uživatelé se pak mohou na Portál farmáře SZIF přihlásit z internetových stránek SZIF www.szif.cz pomocí odkazu “Přihlášení“ v pravém horním rohu hlavní stránky.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF