KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČR musí vybrat od velkých podniků neoprávněně poskytnuté dotace z let 2016–2017

12/04/24

Na základě obdrženého rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých v letech 2016–2017 velkým podnikům v rámci investičních dotačních programů Ministerstva zemědělství je ČR povinna bezodkladně zahájit kroky vedoucí k navrácení poskytnutých dotací zpět do státního rozpočtu, a to včetně úroků. Do doby navrácení prostředků zpět do státního rozpočtu musí být těmto podnikům pozastaveno udělování anebo vyplácení jakýchkoliv jiných národních dotací.

ČR obdržela dne 5. dubna 2024 písemné rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých velkým podnikům v letech 2016 a 2017 v rámci dotačních programů MZe „1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích ve školkách“ a „1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů“. Důvodem neslučitelnosti podpor bylo nesplnění jedné ze základních podmínek v rámci tzv. motivačního účinku podpory.

Tomuto rozhodnutí předcházelo více než tři roky trvající hloubkové šetření Komise (tzv. formální vyšetřovací řízení), které Komise zahájila dne 12. ledna 2021 a v rámci něhož již byla ČR vyzvána k vybrání poskytnutých dotací od příslušných velkých podniků nazpět.

S negativním rozhodnutím Komise souvisí vydání tzv. inkasního příkazu ze strany poskytovatele a nutnost pozastavit udělení anebo vyplacení jakýchkoliv jiných národních dotací. V praxi to znamená, že žádný z poskytovatelů národních dotací v ČR nesmí poskytnout anebo vyplatit jakoukoliv další veřejnou podporu dotčenému podniku do doby, než tento podnik dříve čerpanou protiprávní a neslučitelnou podporu vrátí, a to včetně stanovených úroků. Tato podmínka se přitom vztahuje nejen na samotného příjemce podpory, ale na celou skupinu podniků, se kterými je příjemce propojen ve smyslu jedné hospodářské entity („jednoho podniku“).

Jakmile poskytovatel přikáže příjemcům navrátit podpory včetně úroků, bude na stránkách MZe uveden seznam dotčených podniků, na které se aktuálně nesplacený inkasní příkaz k navrácení podpory vztahuje.