KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

7. žňové zpravodajství k 21. 8. 2023

21/08/23

Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 21. srpnu 2023. Sklizeno 85,46 % ploch obilnin a 97,46 % ploch řepky.

Velmi slunečné dny s tropickými teplotami v uplynulém 33. týdnu umožnily pokračovat ve žňových pracích rychleji. Ve třetím srpnovém týdnu, podle sedmého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 20. 8. 2023 je sklizeno již 85,46 % ploch základních obilnin a 97,46 % ploch řepky. V porovnání s průběhem postupu loňské sklizně, kdy byla touto dobou sklizeň základních obilnin i řepky téměř ukončena, sklizeno bylo přes
99 % ploch u obou komodit, je letošní sklizeň pomalejší. Avšak žňové práce oproti minulému týdnu u základních obilnin výrazně pokročily, a to o 28,53 %, u řepky o 6,42 %. K okresu Břeclav se ve třetím srpnovém týdnu připojily s ukončenou sklizní, na Moravě okresy Hodonín, Vyškov, Znojmo a Olomouc a v Čechách jako první okres Tachov.

Celkem je sklizeno u základních obilnin přes 1 064,1 tis. ha ploch. Průměrný hektarový výnos zatím činí 6,25 t/ha, což je oproti výnosu základních obilovin loňského roku 5,83 t/ha o 7,2 % více, tj. o 0,42 t/ha. Produkce dosáhla již hodnoty 6 655,4 tis. tun. Nejdále je sklizeň obilnin v kraji Jihomoravském, kde už je 96,29 % sklizených ploch, následuje kraj Ústecký (94,02 %). Nejpomalejší je sklizeň obilnin v kraji Moravskoslezském, sklizeno je zatím 63,32 % ploch a v kraji Libereckém (63,46 %).

Pšenice ozimá je sklizena na ploše 668,8 tis. ha, to představuje 85,86 % ploch. Při průměrném výnosu 6,65 t/ha dosahuje produkce 4 445 tis. tun. Oproti loňskému výnosu je letošní průměrný výnos zatím o 0,49 t/ha vyšší, tj. o 8 %. U pšenice jarní je sklizeno 71,13 % ploch (25,1 tis. ha). Produkce dosahuje zatím 118,9 tis. tun. Průměrný výnos 4,73 t/ha je ve stejné výši, jako byl dosažen u jarní pšenice v roce 2022.

Sklizeň ječmene ozimého je téměř ukončena ve všech krajích, sklizeno je 99,89 % ploch, tj. 128 601,05 ha. Na sklizeň posledních pár hektarů, přesněji 137,95 ha, ozimého ječmene stále čekají v kraji Libereckém (sklizeno 94,19 % ploch) a v Moravskoslezském (99,65 %). Produkce dosáhla při průměrném výnosu 6,52 t/ha zatím 839 tis. tun. V porovnání s průměrným výnosem loňského roku je letošní vyšší o 0,39 t/ha, tj. o 6,4 %. Ječmen jarní je sklizen na 173,1 tis. ha, což představuje 89,97 % sklizňových ploch. Při průměrném výnosu 5,28 t/ha, je letošní průměrný výnos v porovnání s loňským výnosem (5,31 t/ha) zatím o 0,57 % nižší, tj. o 0,03 t/ha. Produkce jarního ječmene dosud činí 914,6 tis. tun. Nejdále je sklizeň v kraji Olomouckém (97,39 % sklizených ploch) a dále Jihomoravském (96,73 %), naopak nejpomalejší je sklizeň v kraji Karlovarském (58,73 %).

I sklizeň dalších obilnin oproti minulému týdnu výrazně pokročila. Triticale je sklizeno již na 28 tis. ha, tj. 66,54 % ploch. Produkce je na hodnotě 153,8 tis. tun, průměrný výnos 5,50 t/ha je o 7,4 % vyšší v porovnání s loňským výnosem (5,12 t/ha). Nejpomalejší je nadále sklizeň ovsa, sklizeno je 52,41 % ploch (22,5 tis. ha) a při průměrném výnosu 3,95 t/ha produkce zatím činí 88,9 tis. tun. Letošní průměrný výnos je oproti loňskému zatím vyšší o 6,2 %, tj. o 0,23 t/ha. Žito je sklizeno na 72,62 % ploch, tj. 17,9 tis. ha. Při průměrném výnosu 5,32 t/ha je produkce zatím na úrovni 95,2 tis. tun.

Žňové práce jsou u řepky téměř u konce, zbývá sklidit posledních 2,54 % sklizňových ploch, tj. necelých 9,7 tis. ha řepky z celkových 379 943 ha. Produkce doposud činí 1 275,1 tis. tun při průměrném výnosu 3,44 t/ha. Pro porovnání s loňským průměrným výnosem, ten letošní je zatím zhruba o 1,5 % vyšší, tj. mírně vyšší o 0,05 t/ha. Sklizené jsou lány řepky v kraji Karlovarském, Plzeňském, Zlínském a Kraji Vysočina. Nejpomalejšíje sklizeň řepky v kraji Pardubickém, kde je sklizeno zatím 92,19 % ploch a v kraji Moravskoslezském (93,02 %).

Žňové zpravodajství je opět doplněno o zprávu o kvalitě potravinářské pšenice, nově doplněné o obsah mykotoxinů a rozšířené o druhou zprávu týkající se ječmene určeného převážně na výrobu piva, ječmene sladovnického.

Kvalita obilovin – potravinářská pšenice

K 18. 8. 2023 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou zatím 90 vzorků pšenice z letošní sklizně. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 12. 7. až 3. 8. 2023. Původem bylo 66 vzorků z Jihomoravského kraje, 17 vzorků ze Zlínského kraje, 6 vzorků z Olomouckého kraje a stále jeden vzorek z kraje Středočeského.

Kvalita dosud analyzované pšenice, která byla převážně sklizena před obdobím trvalých srážek, je dobrá s ohledem na objemovou hmotnost a na číslo poklesu. Obsah dusíkatých látek je variabilní, průběžně je však nižší než v minulém roce. Nižší obsah dusíkatých látek se týká zejména porostů, které daly vysoký výnos.

Analýza první skupiny vzorků pšenice sklizené po deštích (datum sklizně po 12. 8.) ukazuje na výrazně snížené číslo poklesu (62–165 s) a současně na nízkou objemovou hmotnost (73,3–75,7 kg/hl). Analýzy těchto vzorků ještě nejsou zcela kompletní, a nejsou tak zahrnuty do výše uváděného statistického hodnocení 90 vzorků.

Z 90 analyzovaných vzorků 85 (94 %) vyhovělo požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min. 97 s, max. 401 s), 82 vzorků (91 %) na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min. 72,1, max. 85,7 kg/hl), 59 vzorků (66 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min. 9,4 %, max. 17,1 %), 64 vzorků (71 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min. 12 ml, max. 63 ml).

Na obsah mykotoxinů (deoxynivalenol – DON, zearalenon – ZEA) bylo dosud analyzováno 31 vzorků pšenice. DON byl zjištěn přibližně u 20 % analyzovaných vzorků, všechny naměřené hodnoty jsou pod povoleným limitem 1 250 μg/kg, nejvyšší zjištěný obsah je 515 μg/kg. Výskyt ZEA byl dosud zjištěn pouze u dvou vzorků, hodnoty jsou hluboko pod povoleným limitem 100 μg/kg (zjištěno max. 4 μg/kg). Z analyzovaných 31 vzorků bylo šest vzorků sklizeno po 12. 8., tj. po deštích. Obsah mykotoxinů je u těchto vzorků přibližně srovnatelný se vzorky sklizenými do konce července. Šest uvedených vzorků však není dostatečně reprezentativní pro zobecnění situace, proto bude třeba vyčkat na výsledky dalších analýz.

Kvalita obilovin – sladovnický ječmen

K 21. 8. 2023 bylo ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, a.s. v Brně (VÚPS) dosud analyzováno 47 vzorků sladovnického ječmene, z toho byly 4 vzorky ozimých odrůd sladovnického ječmene. Analyzované vzorky byly sklizeny 7.–31. 7. 2023. Vzorky pocházely z kraje Jihomoravského (24), Zlínského (15), Olomouckého (4) a Středočeského (4).

Na základě dosud provedených analýz ječmene lze konstatovat, že kvalita zrna je dobrá. Příznivý je obsah dusíkatých látek a nízký výskyt zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných a také zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných. I přes příznivé hodnoty klíčivosti je nutné upozornit na riziko ztráty klíčivosti v průběhu skladování, z důvodu možné porostlosti.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 11,2 %, normě tak vyhovělo 100 % vzorků. Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 82,0 % (min. 58,0 %, max. 97,8 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 40 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,3 % (min. 0,1 %, max. 3,4 %) a požadavku normy vyhověla 96 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 2,6 % (min. 0,3 %, max. 9,4 %) a požadavku normy vyhovělo 94 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 10,3 % (min. 8,2 %, max. 13,5 %) a požadavku normy vyhovělo 47 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 98 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,4 % (min. 94 %, max. 100 %). Průměrná objemová hmotnost 68,4 kg/hl (min. 63,6 kg/hl, max. 75,1 kg/hl).

 

Další žňové zpravodajství bude opět zveřejněno příští týden v pondělí po 15. hodině. Možná i díky příznivé předpovědi pro následující dny tohoto 34. týdne, kdy by měly ještě panovat minimálně do soboty tropické teploty, by sklizeň mohla být téměř ukončena.

Přílohy