KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

5. žňové zpravodajství k 7. srpnu 2023

07/08/23

Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 6. srpnu 2023. Sklizeno 45,06 % ploch obilnin a 76,86 % ploch řepky.

Žňové práce se přehouply do své druhé poloviny, a tak se v prvním srpnovém týdnu podle pátého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 6. 8. 2023 sklidilo
45,06 % ploch základních obilnin a 76,86 % ploch řepky. Oproti loňskému roku, kdy bylo sklizeno touto dobou již 78,18 % ploch obilnin a 91,81 % ploch řepky, se sklizeň opožďuje. V 31. týdnu se vlivem nepříznivého počasí, především v závěru týdne, kdy o víkendu na celém území ČR panovaly vydatné srážky, sklizeň výrazně zpomalila.

Aktuálně je sklizeno zhruba 561 tis. ha obilnin. Při průměrném hektarovém výnosu 6,52 t/ha činí zatím celková sklizeň zhruba 3,66 mil. tun. Průměrný výnos obilnin je zatím o 11,84 % vyšší než průměrný výnos v loňském roce (5,83 t/ha). Nejdále je sklizeň obilnin v Jihomoravském kraji, kde je sklizeno již 78,70 % výměry, nejpomalejší je sklizeň v kraji Karlovarském (14,73 % sklizených ploch).

Pšenice ozimá je sklizena z 338,12 tis. ha, tj. 43,41 % ploch. Při průměrném výnosu 6,74 t/ha je sklizeno přes 2,28 mil. tun ozimé pšenice. V porovnání s loňským průměrným výnosem (6,16 t/ha) je výnos zatím o 9,42 % vyšší. Pšenice jarní bývá povětšinou sklízená později oproti pšenici ozimé, a tak je zatím sklizeno 5,71 % jejích ploch, což je 2,02 tis. ha. Celková produkce zatím činí 9,13 tis. tun.

Sklizeň ječmene ozimého již skončila v kraji Středočeském, Jihočeském, Ústeckém, Plzeňském, Zlínském a v Kraji Vysočina. Celkově je sklizeno 99,35 % ploch určených ke sklizni, zbývá tak sklidit posledních pár hektarů, tj. 835,3 ha. Průměrný výnos dosahuje 6,50 t/ha, což je zatím o 6,04 % více, než byl výnos v roce 2022, produkce činí 831,90 tis. tun. Ječmen jarní je sklizen na výměře 83,20 tis. ha, tj. 43,24 %. Při produkci 486,67 tis. tun je průměrný výnos 5,85 t/ha, v porovnání s loňskou sklizní je výnos o 10,17 % vyšší. Sklizeň jarního ječmene je nejdále tradičně na Moravě, a to v kraji Zlínském (86,57 % ploch), následuje kraj Jihomoravský a Olomoucký (76,66 %, resp. 73,77 %). Sklizeň jarního ječmene ještě nezačala v kraji Karlovarském a Libereckém.

Sklizeň žita nejdále pokročila v kraji Jihomoravském (46,99 % ploch), v kraji Karlovarském a Libereckém ještě nezačala. Celkem je sklizeno 10,32 % ploch (2,54 tis. ha), produkce činí 12,44 tis. tun a průměrný výnos zatím je 4,89 t/ha. V porovnání s loňskou sklizní je výnos zatím nižší o 7,91 %. Triticale je sklizeno na 12,33 % ploch, což představuje 5,18 tis. ha. Sklizeň ještě nezačala v kraji Libereckém a Kraji Vysočina, nejdále je sklizeň opět v kraji Jihomoravském (61,63 % ploch). Při průměrném výnosu 5,41 t/ha celková produkce zatím činí 28,00 tis. tun. V roce 2022 byl průměrný výnos triticale 5,12 t/ha, letos je tedy zatím o 5,66 % vyšší. Sklizeň ovsa nejdále pokročila v kraji Olomouckém (31,17 % ploch) a nezačala ještě v kraji Karlovarském, Libereckém a Pardubickém. Sklizeno je zatím 4,70 % ploch, tj. 2,02 tis. ha, produkce při průměrném výnosu 3,83 t/ha doposud činí 7,73 tis. tun. Vloni činil průměrný výnos 3,72 t/ha, v letošním roce je výnos o 2,96 t/ha vyšší.

Sklizeň řepky je v poslední čtvrtině, je sklizeno 76,86 % ploch výměry. K aktuálnímu datu je sklizeno 292,02 tis. ha, vloni byla touto dobou řepka sklizena již na 91,81 % ploch. Produkce řepky při průměrném výnosu 3,37 t/ha zatím dosahuje 984,52 tis. tun. V porovnání s průměrným výnosem loňského roku (3,39 t/ha) jsou dosavadní hodnoty průměrného výnosu mírně o 0,59 % nižší.

Kvalita obilovin

K 7. 8. 2023 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno podle požadavků ČSN 461100-2 na kvalitu pro pšenici potravinářskou již 40 vzorků pšenice z letošní sklizně. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 12.–26. 7. 2023, z toho bylo 28 vzorků původem z Jihomoravského kraje, 11 vzorků ze Zlínského kraje a jeden vzorek z kraje Středočeského.

Kvalita dosud analyzované pšenice, sklizené do posledního týdne měsíce července, je dobrá s ohledem na objemovou hmotnost a na číslo poklesu. Obsah dusíkatých látek je variabilní, průběžně je však nižší než v roce minulém. Nižší obsah dusíkatých látek se týká zejména porostů, které daly vysoký výnos. V souvislosti s nižším obsahem dusíkatých látek má taková pšenice obvykle i nižší hodnoty sedimentačního testu, což bylo v některých případech pozorováno i u odrůd s deklarovanou výbornou pekárenskou kvalitou.

Je oprávněný předpoklad, že současná povětrnostní situace, která má za následek dlouhodobé ovlhčení zrna, se negativně projeví na kvalitě dosud nesklizené pšenice, a to zejména na objemové hmotnosti a na čísle poklesu.

Další výsledky postupu žní budou zveřejněny příští pondělí po 15. hodině. Žňové zpravodajství bude také průběžně doplňováno o zprávu ke kvalitě sklizených obilovin.

Přílohy