KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příjem žádostí na plošná lesnická opatření bude spuštěn v polovině dubna. Žádosti bude možné podávat do 15. května 2023.

06/04/23

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že je možné podávat žádostí o zařazení, žádostí o dotaci a žádostí o změnu zařazení na rok 2023 na níže uvedená opatření, a to Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) prostřednictvím Portálu farmáře.

Lesnicko-environmentální platby (v rámci Strategického plánu SZP 2023-2027, podle nařízení vlády č. 72/2023 Sb.)

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (závazky uzavřené 2016-2020 )

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008–2013)

Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009–2013)

V této souvislosti bychom rádi upozornili, že proběhla novelizace nařízení vlády č. 29/2016 Sb., č. 147/2008 Sb. a č. 53/2009 Sb., kterými jsou implementována výše uvedená opatření. Změny plynoucí z této novelizace jsou následující:

  • U podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru z PRV 2014-2022 není nově nutné dokládat přílohu, která obsahuje podrobnosti o prováděné obnově, pokud proběhne. Dostačující je pouze údaj uvedený na žádosti o tom, že obnova probíhá. Toto se vztahuje také na podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru z programového období 2007-2013.
  • U podmínky polohové přesnosti zařazených porostních skupin byla navýšena tolerance, kdy se porostní skupina musí nacházet nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z LHP/LHO zvětšené o 50metrový pás (dříve byl stanoven 40metrový pás).

Opatření Lesnicko-environmentální platby, v rámci strategického plánu SZP 2023-2027, se bude řídit nařízením vlády č. 72/2023 Sb.

V rámci Lesnicko-environmentálních plateb je dále zavedeno nové podopatření Zachování habitatových stromů. Jedná se o podopatření, v rámci kterého si žadatelé v roce 2023 budou moci zaevidovat tzv. habitatové stromy do IS fLPIS nicméně příjem žádostí bude spuštěn až v roce 2024. Tato platba bude poskytována na kruhovou plochu kolem habitatového stromu.

Pro úplnost uvádíme přehled termínů podání žádostí na výše uvedená opatření v roce 2023:

  • Žádost o zařazení pouze do podopatření ZPTHS a Genofond – do 15. května 2023
  • Žádost o změnu zařazení na všechna opatření – do 15. května 2023
  • Žádost o dotaci na všechna opatření – do 15. května 2023

Po 15. květnu 2023 je možné doručit žádost ještě dalších 25 kalendářních dnů, což má ovšem za následek snížení dotace ve výši 1 % za každý pracovní den prodlení, poté dojde k zamítnutí žádosti.

Od roku 2016 jsou závazky v rámci výše uvedených opatření evidovány v modulu fLPIS. Žádosti na rok 2023 budou opět podávány výhradně prostřednictvím tohoto modulu. SZIF plánuje spuštění předtiskové aplikace v rámci fLPIS na první polovinu dubna 2023. O přesném termínu spuštění předtiskové aplikace bude SZIF informovat na webových stránkách www.szif.cz a na Portálu farmáře MZE.