KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji a k lepší péči o přírodu a krajinu

22/03/23

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci. Materiály dnes projednala vláda.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům stanoví pravidla pro vyplácení přímých plateb, tedy hlavní zemědělské dotace. Příspěvek motivuje zemědělce k hospodaření šetrnému k přírodě, například tím, že nechávají část orné půdy ležet ladem nebo zvyšují podíl organické hmoty v půdě. Platby také přispívají k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a omezení chemických látek.

„Kromě už delší dobu fungujících přímých plateb, jako je základní platba na plochu, se od letošního roku nově zavádí platba pro malé zemědělce, doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost a takzvaná ekoplatba. Přímé platby tak více přispějí k rozvoji menších zemědělských farem a zároveň budou motivovat k šetrnějším postupům hospodaření,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Ekoplatba je zaměřená na péči o krajinu a šetrné zacházení s přírodními zdroji. Platba pro malé zemědělce se bude vyplácet maximálně na 4 hektary zemědělské půdy farmám do velikosti 10 hektarů. Doplňková redistributivní platba se poskytuje všem žadatelům na maximální výměru 150 hektarů obhospodařované půdy. V rámci přímých plateb dostávají dotace také mladí zemědělci, kteří budou muset nově prokázat aspoň minimální zemědělskou kvalifikaci. Příspěvek jde rovněž na tzv. citlivé komodity, kterými jsou brambory pro výrobu škrobu, chmel, ovoce a zelenina, které potřebují náročnou péči, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, a chov masných telat, dojnic, ovcí a koz. Do roku 2027 je na přímé platby určeno 98 miliard korun, které jdou plně ze zdrojů Evropské unie. Ročně o ně v ČR žádá přes 30 tisíc žadatelů na přibližně 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření přispívá mimo jiné ke zmírňování změny klimatu, snižováním emisí skleníkových plynů a podporou ukládání uhlíku včetně udržitelného rozvoje a účinného hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší. Agroenvironmentálně-klimatická opatření pomáhají biologické rozmanitosti, údržbě krajiny a zajištění kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem. Nově je od letošního roku podporováno na standardní orné půdě pěstování meziplodin (např. svazenka, jílek, hrách), zakládání ploch s různými druhy rostlin vhodnými pro opylující hmyz i zakládání biopásů, které přispívají k rozvoji biodiverzity. Možná je také podpora pěstování konzumních brambor v rámci integrované produkce. Pro roky 2023-2027 je na toto opatření připraveno 18,6 miliardy korun. Dotace hradí z 65 % Česká republika a ze 35 % Evropská unie. Stejně je financováno i splnění podmínek ekologického zemědělství.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství přispívá k dlouhodobě udržitelné produkci a eliminuje některé negativní vlivy konvenční zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí. Dotace je kompenzací pro zemědělce za dodatečné náklady a ušlé příjmy kvůli náročnějšímu ekologickému hospodaření.

„Novinkou je, že zemědělci, kteří zatím hospodaří konvenčním způsobem, budou moci vyhradit některé své pozemky pro ekologické zemědělství, jak to umožňuje evropská legislativa. Umožníme tak farmářům, aby postupně ekologické hospodaření zaváděli i na svých dalších pozemcích. Nyní je v České republice v ekologickém režimu více než 550 tisíc hektarů. Do roku 2027 to chceme zvýšit na 750 tisíc hektarů, což je 21 % veškeré zemědělské půdy v České republice,“ řekl Zdeněk Nekula.

Nově budou muset ekologičtí zemědělci jednou za pět let absolvovat odborné školení. Novou podmínkou je také, že farmář bude prokazovat alespoň minimální stanovené výnosy vlastní produkce na orné půdě. Na podporu ekologického zemědělství je vyčleněno 11 miliard korun.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů umožňuje spojování menších producentů do větších celků. Tím získají silnější postavení na trhu, lepší vyjednávací pozici při prodeji zboží a budou moci odolávat tlaku supermarketů a obchodních řetězců. Dosud mohli získat podporu producenti ovoce a zeleniny, nově budou dotace přístupné i pro producenty brambor, okrasných rostlin a vajec. Připraveno je pro ně na další období 470 milionů korun z rozpočtu EU.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie dává do souladu současné návrhy s dosavadními dotačními nařízeními a jde formálně o nezbytné legislativně technické změny.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství