KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evidence hnojení

31/01/23

Vedení evidence hnojení je vyžadováno zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9, odst.7):

Zemědělští podnikatelé jsou povinni soustavně a řádně vést evidenci o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech i substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Podnikatelé v zemědělství hospodařící na zemědělské půdě jsou povinni vést evidenci též o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě.

Od 1.1.2022 jsou zemědělští podnikatelé navíc povinni vést v evidenci i údaje o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu (tato povinnost se nevztahuje na trvalé travní porosty).

Ke stejnému datu jsou zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha povinni vést evidenci hnojení v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat do Jednotného úložiště dat evidence hnojení v elektronické podobě. Předání proběhne ve stanoveném formátu (prostřednictvím elektronické aplikace přístupné na internetových stránkách ministerstva zemědělství). První předání evidencí hnojení vedených v elektronické podobě proběhne do konce ledna 2023 (údaje zaznamenané v evidenci hnojení za předešlý kalendářní rok). S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023. Předání evidence v elektronické podobě do uložiště po 31.1.2023 do 31.3.2023 nebude považováno za porušení zákona o hnojivech.

K elektronickému vedení evidence hnojení může zemědělský podnikatel využít Portál farmáře, některý z komerčních programů, ale i tabulku v programu MS Excel.

Vzorový formát souboru pro vedení evidence v MS Excel je možné nalézt na Portálu farmáře, včetně videonávodu.

Evidence se uchovává nejméně 7 let, na požádání ústavu je zemědělský podnikatel povinen ji předložit ke kontrole.

Způsob vedení evidence a forma jejího předání do Jednotného úložiště dat evidence hnojení jsou stanoveny vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (§ 9).

V evidenci hnojení se zaznamenávají údaje stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

Podrobné požadavky na způsob a formu elektronického předávání evidence do Jednotného úložiště dat evidence hnojení jsou pak stanoveny v příloze č. 7  této vyhlášky.

Od 1.11.2021 se v evidenci hnojení zaznamenává také datum výsevu/sadby plodiny, datum sklizně/zapravení plodiny. Údaje o pěstované plodině vyhláška umožňuje vést i samostatně.

Pro určení přívodu živin se použijí hodnoty získané vlastním rozborem, z označení hnojiva, případně stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka A (Průměrný přívod živin ve statkových a organických hnojivech).

Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči a údaje o přívodu živin stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, tabulka B (Průměrná roční produkce výkalů a moči v přepočtu na 1 DJ a a průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě nebo jejich jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě).

V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení „pastva“ nebo „pobyt“ s určením druhu nebo kategorie zvířat. Pokud nejsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, použijí se pro přepočet na dobytčí jednotky údaje dle přílohy č. 1 vyhlášky, tabulka C (Přepočet zvířat na dobytčí jednotky).

 

UPOZORNĚNÍ – vedení evidence hnojení je jednou z hlavních podmínek pro obdržení dotací. Kontrolní orgány (SZIF, ÚKZÚZ, ČIŽP) si mohou při kontrole vyžádat předložení evidence hnojení.

Detailní informace o vedení elektronické evidence a jejím předání

 

Kontakt:

Odbor kontroly zemědělských vstupů
Hroznová 63/2, 60300 Brno

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
ředitel odboru
543 548 309

 

 

Související odkazy