KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k podmínkám pro omezení plochy plodiny a doplnění k nové SZP, osevům, DZES a střídání plodin

01/09/22

Podmínka max. 10 ha pro DPB v kategorii SEO bude platit od roku 2023. Obecně MZe počítá s tím, že všechny nové podmínky (např. rotace plodin, zřizování ochranných pásů podél vod apod.) budou platné až pro jařiny 2023.
Ozimy 2022 budou hodnoceny podle aktuálních pravidel, není možné aplikovat nové povinnosti na porosty založené letos, tedy před platností příslušného nařízení vlády.
Pro upřesnění ještě MZe doplňuje, že v roce 2023 se bude jednat o DPB s erozí vymezenou podle stávajícího přístupu (tzn. ty DPB, které jsou v LPIS „červené“ dnes).
V roce 2024, kdy vstoupí v platnost nový postup vymezení eroze, se počet povinných DPB ještě rozšíří. I pro tyto změny však bude platit princip, že je možné je vztáhnout pouze na porosty založené až po termínu platnosti příslušné legislativy.

Doplnění současného nastavení koeficientů: pro meziplodiny je uveden koeficient 0,3 a pro dusík vázající plodiny platí koeficient 1.

V rámci Ekoschémat je možné žádat o Celofaremní ekoplatbu (základní a prémiový stupeň), s čímž se pojí vyčlenění určité částí neprodukčních ploch dle následujících tabulek.

Pro variantu 1 (DZES 8: 4 %)

Rok 2023 2024 2025 2026 2027
Podmíněnost 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
Celofaremní ekoplatba – základní stupeň 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Celofaremní ekoplatba – prémiový stupeň 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

Pro variantu 2 (DZES 8: 7 %)

Rok 2023 2024 2025 2026 2027
Podmíněnost 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %
Celofaremní ekoplatba 8 % 8 % 8 % 9 % 9 %

 

Pokud zemědělský podnik hospodařící na 100 ha orné půdy (R, U, G) a má v úmyslu čerpat Celofaremní ekoplatbu podle varianty 2, musí vyčlenit 8 %, a od roku 2026 pak 9 %,  neprodukčních ploch. Shora uvedené odpovídá s vymezením:

  • 3 % ploch ochranných pásů podle standardu DZES 8, nebo úhorů, nebo krajinných prvků, nebo kombinace těchto prvků,
  • 5 %, resp. 6 % plnění neprodukčních ploch dle volby zemědělce.

Z výše uvedeného vyplývá, že není možné cit. 8 %, resp. 9 %, naplnit pouze meziplodinami nebo plodinami dusík vázajícími.

V případě využití výjimky pro DZES 8 v roce 2023 je možné naplnit požadovaná 4 % pouze úhorem, na kterém se dle znění výjimky mohou pěstovat produkčních plodiny pro potravinářské účely. Úhory nebudou moci být osety kukuřicí, sójou nebo rychle rostoucími dřevinami. Pro splnění 5 % základního stupně Celofaremní ekoplatby však tyto plochy pod výjimkou nejsou způsobilé. Shora cit. informace naleznete rovněž pod následujícím odkazem: Tisková zpráva-výjimky DZES č. 7 a 8

Pro informace o podmíněnosti a Ekoschématech využijte následující odkazy: Podmíněnost a Ekoschémata.