KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 1. srpnu 2022

01/08/22

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 1. srpnu 2022

Díky příznivému počasí v průběhu minulého týdne (30. týden) s výjimkou soboty se žně v ČR výrazně posunuly za svou první polovinu, neboť je celkem posekáno 785,5 tis. ha obilovin, což v procentickém vyjádření představuje 60,5 % ploch určených ke sklizni. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin o 303,3 tis. ha (tj. o 23,4 %). A tak v meziročním porovnání je letošní sklizeň významně rychlejší. V roce 2021 bylo celkově sklizeno 282,2 tis. ha (22,8 % sklizňových ploch) a u řepky bylo sklizeno 43,4 % sklizňových ploch řepky.
Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především pak sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 64,2 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 55,9 % sklizňových ploch. U ostatních druhů obilovin probíhá sklizeň především podle zralosti v jednotlivých krajích ČR a pohybuje se v rozmezí od 9,8 % do 30 % sklizňových ploch u ovsa a triticale. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu mírně vzrostl a je na výnosové hladině ve výši 6,13 t/ha. Oproti minulému roku 2021 je však tento výnos nižší o 0,33 t/ha, ale je nepatrně vyšší než výnos, který byl zjištěn v roce 2020 (6,09 t/ha) o 0,04 t/ha. Největší zpoždění ve sklizni základních obilovin má tradičně kraj Karlovarský s 17,9 %, následovaný Libereckým krajem s 27,8 % sklizených ploch obilovin. Nejpokročilejší žně roku 2022 jsou tradičně ve Zlínském kraji 93,8 % (v roce 2021 – 54,5%,  v roce 2020 – 51,5 %) a Jihomoravském kraji 88,4 % (v roce 2021 – 49,8 %, v roce 2020 – 56,8 %). Následují kraje s různě velkým odstupem – Ústecký kraj s 67,6 %, Olomoucký kraj s 66,9 %, Plzeňský kraj s 62,1 %, Pardubický kraj s 58,3 %, Středočeský kraj s 57 % Jihočeský a Královéhradecký s 54,4 %. V ostatních regionech ČR jsou žně na úrovni od 42,1 % do 47,1 % ploch určených ke sklizni.
Také největší procento sklizených ploch řepky je ve Zlínském kraji 99,5 %, dále následuje kraj Jihomoravský s 98,8 %, pak Plzeňský kraj s 91,3 %, Olomoucký kraj s 84,9 % a Moravskoslezský kraj s 80,6 %. Ve své závěrečné čtvrtině jsou anebo se k ní těsně blíží: kraje Středočeský s 75,6 %, kraj Královéhradecký s 74,5 % a Ústecký s 72,5 %. Výrazně za polovinou jsou i další kraje: Pardubický 69,0 %, Jihočeský 68,7 % Vysočina 67,8 %, Liberecký 60 %. I v Karlovarském kraji je sklizeň řepky na nebývale vysokém procentu sklizňových ploch, a to ve výši 44,5 %. Celkový průměrný výnos řepky se k dnešnímu dni pohybuje na úrovni
3,32 t/ha a je v porovnání s rokem 2021 vyšší o 0,29 t/ha (v roce 2021 – 3,03 t/ha).
Sklizeň ozimého ječmene v ČR je ukončena v kraji Ústeckém, Vysočina, Pardubickém a Jihomoravském, kde je sklizeno 100 % sklizňových ploch. V ostatních krajích je sklizeň těsně před závěrem a nejvíce ploch zbývá sklidit v Karlovarském a Středočeském kraji (33 %
a 14,5 %). Celkem je sklizeno 744,3 tis. tun a průměrný výnos činí 6,32 t/ha, což je vyšší
o 0,24 t/ha než v roce předcházejícím. Sklizeň pšenice ozimé letos dosahuje 64,2 % ploch oproti 19,6 % ploch sklizených v loňském roce. Výnos pšenice je zatím nižší o 0,55 t/ha než v roce 2021, průměrně 6,32 t/ha. Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše
4 817,3 tis. tun a průměrný výnos základních obilovin je ve výši 6,13 t/ha.
Pro srovnání rychlosti sklizně obilovin a řepky jsou zde uvedeny dva poslední sklizňové ročníky, rok 2021 a rok 2020:
v roce 2021 bylo ke 2. 8. 2021 sklizeno v ČR celkem 282,2 tis. ha (22,8 %) obilovin s produkcí 1 821,6 tis. tun a průměrným výnosem 6,46 t/ha a sklizňové práce byly ve své čtvrtině. U řepky ozimé se v roce 2021 sklizeň posunula ke své první polovině, neboť bylo sklizeno 43,4 % plochy (148,5 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,03 t/ha. Zato data z letošní sklizně vypovídají o sklizených 43,4 % ploch při výnosu 3,03 t/ha.
v roce 2020 bylo k 3. 8. 2020 sklizeno v ČR celkem 477,2 tis. ha (38,2 %) obilovin s produkcí 2 906,0 tis. tun a průměrným výnosem 6,09 t/ha a sklizňové práce se pomalým tempem blížily ke své polovině. Sklizeň u řepky ozimé v roce 2020 se blížila do své poslední čtvrtiny, neboť bylo sklizeno 68,7 % plochy (252,9 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,37 t/ha.
Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že o rychlém či pomalém postupu žní rozhoduje především počasí a vývoj vegetace v daném roce.

Kvalita obilovin:
K datu 1. 8. 2022 zatím byly z laboratoře Agrotestu fyto, s.r.o. zaslány tyto výsledky sklizně z roku 2022.
K 31. 7. 2022 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 45 vzorků pšenice sklizně 2022. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 4. 7.–20. 7. 2022. Zatím byla hodnocena kvalita vzorků pšenice ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Rozdíly v kvalitě pšenice mezi těmito oblastmi jsou malé a odpovídají spíše rozdílům v pěstovaných odrůdách, případně agrotechnice.
Kvalita dosud analyzované pšenice sklizené do konce července je velmi dobrá, a to s ohledem na všechny jakostní parametry.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Žně, ŽNĚ 2022