KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo připomínky Evropské komise ke Strategickému plánu SZP

03/05/22

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnes, po včerejším úvodním jednání s Evropskou komisí (EK), zveřejnilo plné znění připomínek, které obdrželo k návrhu Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP) na roky 2023–2027. Komise požaduje více se zaměřit na obnovitelné zdroje energie a doporučuje vyšší ambice zejména v oblasti ochrany životního prostředí.

Jako základní obecnou připomínku Komise na jednání prezentovala potřebu lepšího nastavení pro zelenou architekturu. Větší pozornost je podle ní třeba věnovat podporám obnovitelných zdrojů energie, spolupráci v rámci hodnotových řetězců a podpoře schémat kvality. Komise obecně doporučuje revizi nastavených cílů a vyšší ambice.

„Mojí dlouhodobou prioritou je zajistit dostatek zdravých a kvalitních potravin a mít přiměřenou míru soběstačnosti. A to jak na úrovni České republiky, tak celé Evropské unie. Nemůžeme ale rezignovat na řešení dopadů klimatické změny, která přináší i dlouhé období sucha. To nás může velmi rychle doběhnout, jak ukazuje i letošní mírná zima a suché jaro,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Právě v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu EK uplatňuje více připomínek. Strategický plán by měl být ambicióznější co se týká zalesňování, ekoschémat, redukce skleníkových plynů a amoniaku. Více by se měla pozornost zaměřit i na kvalitu vody, adaptaci na změnu klimatu, ochranu stanovišť a druhů, biodiverzitu lesních ekosystémů a jejich ochranu.  Vysvětlení a případné úpravy jsou potřeba i u tzv. GAEC (standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy) či pozemkových úprav.

Co se týká připomínek ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, Komise konstatovala, že Strategický plán má potenciál dosáhnout tohoto cíle, nicméně některé aspekty podpor by měly být lépe odůvodněny (cílení redistributivní platby a podpory příjmu vázané na produkci).  Podle Komise je třeba více řešit nedostatečnou organizaci producentů.

„O další podpoře našich zemědělců chci znovu zítra jednat na poradě ekonomických ministrů vlády. Opět budu požadovat kofinancování evropské krizové rezervy částkou 540 milionů korun z národních zdrojů. Důležité je pro mě také navýšení zásob potravin ve Správě státních hmotných rezerv, budu proto chtít navýšit prostředky na nákup potravin do rezerv o 500 milionů korun,“ řekl ministr Nekula.

V socioekonomické oblasti Komise doporučuje doplnit vysvětlení, jak bude ČR řešit potřeby venkovských oblastí i z jiných zdrojů, přičemž tzv. LEADER by neměl směrovat jen na zemědělské projekty.  Lépe vysvětlena by měla být strategie generační obnovy a podpora rovnosti pohlaví. Nedostatečně jsou dle EK řešeny potřeby v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Z průřezových oblastí by se Strategický plán měl více věnovat podpoře AKIS (podpora výzkumu, inovací a přenos znalostí do praxe) a digitalizaci. Komise vybídla také k aktualizaci a doplnění národních cílů pro Green Deal, tedy Zelenou dohodu.

Česká republika na včerejším jednání zdůraznila zejména důležitost včasného schválení kvůli aktuální přípravě osevních postupů zemědělců, které se týkají již letošního roku, a dodržování agrotechnických lhůt. Zohlednit je také třeba situaci na trzích vzhledem ke konfliktu na Ukrajině. Zelenou dohodu můžeme vnímat jako šanci na soběstačnost v energiích. Nicméně zejména při snižování hodnot při používání antimikrobik a pesticidů je třeba uplatňovat spravedlivý přístup napříč EU. ČR totiž již dříve značně snížila spotřebu pesticidů, výrazněji by ji tedy měly snižovat státy, ve kterých je spotřeba několikanásobně vyšší než v ČR. Výhrady zazněly i k požadavkům Komise u GAEC 6, 7 a 8.

Kompletní seznam připomínek EK.

Aktuálně MZe připravuje reakci na oficiální dopis s připomínkami Komise, tu by na oficiální úrovni mělo předat do tří týdnů po publikaci připomínek, tedy do 16. května. U konkrétních technických připomínek zpracovává vypořádávací tabulku, ke které se uskuteční pracovní konzultace s Evropskou komisí co nejdříve, aby se mohl výsledek jednání promítnout i do vlastního strategického dokumentu a byl prostor představit ho veřejnosti.

Současně MZe plánuje návazně jednání s partnery z řad nevládních organizací i další odborné veřejnosti.

Aktualizovaný dokument pak musí být v letních měsících podroben hodnocení vlivu na životní prostředí, jehož součástí jsou i veřejné konzultace.

Komise zdůraznila, že pro schválení Strategického plánu s odsouhlasenými a zapracovanými připomínkami potřebuje 6 až 8 týdnů pro administrativní proces. Je tedy nezbytné mít aktualizovaný plán připraven do konce září.

Ke zdárnému dopracování Strategického plánu je nezbytný konstruktivní přístup s kompromisními řešeními. Je naším společným cílem co nejdříve mít stabilizované podmínky pro poskytování podpor pro zemědělství, potravinářství a rozvoj venkovských oblastí.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zařazeno v Aktuality, SZP, Zemědělství