KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Evidenci chmelnic je nutné modernizovat především kvůli zachování odrůdové pravosti a kvality chmele

27/01/22

Tisková zpráva – Modernizace evidence chmelnic je jedním z hlavních cílů návrhu novely zákona o ochraně chmele, který dnes schválila vláda. Jde o nově definované požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů.

„Od přijetí zákona až po současnost došlo nejen v celém českém zemědělství k řadě změn, které se dotkly i pěstování chmele a zákon na ně v okamžiku svého vzniku nemohl reagovat. Proto je potřeba reakce na ně stále aktuálnější a naléhavější. Zejména kvůli zachování odrůdové pravosti a kvality chmele je nezbytné modernizovat evidenci chmelnic a vést v ní podrobnější údaje včetně skladby chmelových odrůd,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Do evidence chmelnic je nutné nově zahrnout informaci o identitě dodavatele sadby. Je to nutné především kvůli rozdílným metodám výroby rozmnožovacího materiálu chmele. Při podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence je také nově upraven požadavek na informaci o vysázené odrůdě chmele, doložené doklady o původu sadby. Návrh zákona také zcela jasně zakotvil podmínku, že ověřit lze jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. Jde o ustanovení, které ve stávajícím zákoně o ochraně chmele chybí a je nezbytné k zajištění správného ověření chmele.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude mít podle návrhu zákona možnost zaměřit se při kontrolách na ověření údajů uvedených v evidenci chmelnic. Tato potřeba jasně formulované pravomoci vstupovat na pozemky a produkční plochy chmelnic, kdykoliv je to nutné, vyplynula z praxe. V minulých letech někteří producenti zpochybňovali právo vstupu zaměstnanců ÚKZÚZ na jejich pozemky kvůli zjištění skutečného stavu věci.

Pokud ÚKZÚZ zjistí, že údaje se neshodují, může zahájit řízení o aktualizaci evidence z moci úřední. Tato pravomoc v zákoně chyběla. Praxe totiž ukázala, že je nezbytné mít možnost zahájit řízení z moci úřední, tedy nikoli výhradně až na základě žádosti, kterou podá producent.

Vzory dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona budou zveřejněny na internetových stránkách ÚKZÚZ. Tím bude zajištěna i jejich snadnější aktualizace.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství