KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 9. srpnu 2021

10/08/21

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 9. srpnu 2021.

Sklizeň základních obilovin a řepky pokračovala i v 31. týdnu, avšak byla zpomalena deštěm téměř po celém území ČR. Oproti předcházejícímu týdnu se i tak posunula o 7,4 % u obilovin a o 19,1 % u řepky. Oproti roku 2020 je sklizeň s velkým rozdílem opožděna, kdy byla touto dobou za polovinou (sklizeno 55,8 % obilovin a 83,5 % řepky). Ještě více zaostává za rokem 2019, kdy sklizeň byla téměř ukončena (bylo sklizeno 79,2 % obilovin a 97,5 % řepky).

K 9. 8. 2021 je v ČR sklizeno 30,2 % ploch základních obilovin a 62,5 % řepky. Sklizeň je před svým závěrem u ječmene ozimého, kdy je sklizeno 96,6 % ploch s produkcí 646,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,0 t/ha. Sklizeň pšenice ozimé a ječmene jarního je teprve ve své první čtvrtině (28,8 % a 23,4 %) sklizených ploch, kdy minulý rok byla k tomuto datu již něco málo za polovinou (58,5 % a 50,1 %). U ostatních druhů obilovin je sklizeno od 0,8 % u ovsa do 8,3 % u pšenice jarní. Nejvíce zaostává ve sklizni kraj Karlovarský, kde je sklizeno 4,7 % základních obilovin a 15,1 % řepky. Nejblíže k ukončení sklizně je kraj Jihomoravský a Zlínský, kde je sklizeno 67,5 % a 64,0 % obilovin a 87,7 % a 92,0 % řepky.

K 9. 8. 2021 je sklizeno 2 413 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,47 t/ha a 659 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,08 t/ha. Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nezměnil. Oproti minulému roku 2020 je tento výnos vyšší o 0,82 t/ha. Naše hlavní obilovina pšenice ozimá je sklizena pouze z 28,8 % ploch oproti 80,9 % ploch sklizených v loňském roce. Výnos pšenice je zatím vyšší o 1,0 t/ha než v roce 2020, průměrně 6,83 t/ha. Je posekáno 204,7 tis. ha a produkcí 1 398,3 tis. tun. Ozimého žita je sklizeno 1,3 tis. ha (5,4 %) s produkcí 6,9 tis. tun a s průměrným výnosem 5,1 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 50,5 tis. ha (23,4 %) s produkcí 310,9 tis. tun a průměrným výnosem 6,15 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 6,2 tis. ha (8,3 % ploch) s produkcí 33,7 tis. tun a s průměrným výnosem 5,41 t/ha, triticale je sklizeno 2,8 tis. ha (6,8 %) s produkcí 15,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,46 t/ha. Ovsa je sklizeno 445,3 ha (0,77 % sklizené plochy) s produkci 1,6 tis. tun a s průměrným výnosem 3,55 tun/ha.

K aktuálnímu datu je sklizeno 214,0 tis. ha (62,5 %) ploch řepky, nejvíce ve Zlínském kraji 92,0 %, Jihomoravském kraji 87,7 %, v Olomouckém kraji 78,4 % a kraji Ústeckém 76,4 %. Produkce řepky zatím dosahuje 658,7 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,08 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu zatím nasvědčují o meziročním nárůstu výnosu o 0,02 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 9. 8. 2021 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 23 vzorků (v roce 2020 to bylo 26 vzorků) pšenice sklizně 2021 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 19. 7. – 30. 7. 2021.

Z analyzovaných 23 vzorků vyhovělo 22 vzorků (tj. 98 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 190 s, max 379 s), 21 vzorků (91 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 10,1 %, max 14,3 %), 20 vzorků (87 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 15 ml, max 66 ml) a 21 vzorků (91 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 73,6, max 84,9 kg/hl).

Kvalita dosud analyzované pšenice, sklizené do konce července, je velmi dobrá, a to s ohledem na všechny jakostní parametry.

Zatím byla hodnocena kvalita vzorků pšenice ze Středočeského, Zlínského a Jihomoravského kraje. Rozdíly v kvalitě pšenice mezi těmito oblastmi jsou malé a odpovídají spíše rozdílům v pěstovaných odrůdách, případně agrotechnice.

Je reálný předpoklad, že vlivem hojných srážek, které v minulých dnech sklizeň na většině našeho území přerušily, se začnou některé kvalitativní parametry zhoršovat, a to zejména číslo poklesu a objemová hmotnost. Budou se projevovat jak rozdíly mezi odrůdami, tak mezi oblastmi v závislosti na srážkových úhrnech. Např. v Kroměříži v období 1. – 8. 8. spadlo 100 mm srážek, což je více než 150 % celého měsíčního normálu pro měsíc srpen.

Přílohy