KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 30. srpnu 2021

30/08/21

Vlivem nepříznivých klimatických podmínek je sklizeň oproti minulému roku pozadu. Sklizeň byla touto dobou téměř u konce (řepka 100 %, obiloviny celkem 99,23 %). Sklizeň řepky je k aktuálnímu datu ukončena v šesti krajích ze 100 % ploch. V sedmi krajích ČR chybí od 0,20 % do 11,56 %. Nejvíce pozadu je Karlovarský kraj. Řepka je sklizena celkem z 339 409 ha (99,15 %) s průměrným výnosem 3,11 t/ha a zbývá sklidit 2 906 ha. U obilovin je nejvíce sklizeno v Olomouckém kraji (98,30 %). Největší plochy obilovin ke sklizni zbývají posekat v těchto krajích: v Karlovarském (46,56 %), Libereckém (34,33 %) a v Kraji Vysočina (27,60 %). K aktuálnímu datu je sklizeno 1 050 553 ha (85,05 %) z 1 235 254 ha obilovin určených ke sklizni s průměrným výnosem 6,27 t/ha.

Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a je na úrovni 6,27 t/ha. Oproti minulému roku 2020 je tento výnos vyšší o 0,21 t/ha, ale je také vyšší než výnosy, které byly zjištěny v ročnících 2018 a 2017 (5,30 t/ha a 5,54 t/ha) o 0,97 t/ha a 0,73 t/ha.

K 30. 8. 2021 je sklizeno 110,4 ha (99,44 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 666,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,04 t/ha, což je o 0,18 t/ha nižší výnos než v roce předcházejícím. Hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 89,22 %, je posekáno 633,0 tis. ha a produkcí 4 281,0 tis. t a průměrným výnosem 6,76 t/ha, což je o 0,39 t/ha více než loňský výnos. Ozimé žito je sklizeno z 18,4 tis. ha (73,03 %) s produkcí 99,3 tis. t a s průměrným výnosem 5,41 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 185,5 tis. ha (86,00 %) s produkcí 1 013,3 tis. t a průměrným výnosem 5,46 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 56,4 tis. ha (74,98 % ploch) s produkcí 303,3 tis. t a s průměrným výnosem 5,38 t/ha, triticale je sklizeno 24,6 tis. ha (60,12 %) s produkcí 135,3 tis. t a průměrným výnosem 5,51 t/ha. Ovsa je sklizeno 22,3 tis. ha (38,57 % sklízené plochy) s produkcí 93,1 tis. t a s průměrným výnosem 4,18 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 6 591,5 tis. tun a produkce řepky 1 054,3 tis. tun.

K 30. 8. 2020 byla v ČR prakticky sklizeň ukončena. Bylo posekáno 1 241 177 ha (99,23 %) z 1 250 765 ha obilovin určených ke sklizni s produkcí 7 516,5 tis. tun a průměrným výnosem 6,06 t/ha. Řepka byla sklizena ve všech krajích ČR. Sklizeno jí bylo celkem 368 214 ha
(100 %) s produkcí 7 516,5 tis. tun a průměrným výnosem 3,42 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 27. 8. 2021 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 141 vzorků pšenice sklizně 2021 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 15. 7. – 16. 8. 2021. Počet a původ dosud analyzovaných vzorků z jednotlivých krajů je uveden v Tabulce 1.

Z analyzovaných 141 vzorků vyhovělo 124 vzorků (tj. 88 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min. 63 s, max. 383 s), 122 vzorků (87 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min. 9,8 %, max. 16,5 %), 120 vzorků (85 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min. 12 ml, max. 70 ml) a 117 vzorků (83 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min. 68,9, max. 84,9 kg/hl.

Kvalita dosud analyzované pšenice, sklizené do 16. 8., je převážně dobrá, a to s ohledem na všechny jakostní parametry. Mezi hodnocenými vzorky jsou již zahrnuty i vzorky sklizené po hojných srážkách v první dekádě srpna, u kterých se vyskytovala porostlá zrna (nevyhovuje 4 % vzorků, nejvyšší obsah 9,1 %). Tato pšenice má zhoršené i další kvalitativní parametry – zejména nevyhovující číslo poklesu a nižší objemovou hmotnost. U této později sklizené pšenice se také častěji vyskytují fuzariózní zrna.

Podle dosavadních výsledků rozborů pšenice se deoxynivalenol (DON) vyskytuje v pšenici poměrně často, a to přibližně u poloviny analyzovaných vzorků. U dosud analyzovaných vzorků však nebyl zjištěn žádný s hodnotou DON nad povolený limit (1250 μg/kg), maximální zjištěná hodnota je 888 μg/kg. Zearalenon (ZEA) byl zjištěn u desetiny analyzovaných vzorků pšenice, limitní hodnoty nebyly překročeny (limit 100 μg/kg, nejvyšší zjištěná hodnota 28 μg/kg).

K 27. 8. 2021 bylo analyzováno 54 vzorků sladovnického ječmene (z toho 16 vzorků ozimých odrůd sladovnického ječmene). Vzorky pocházely z kraje Jihomoravského (22), Královéhradeckého (9), Olomouckého (9), Středočeského (5), Moravskoslezského (6), Plzeňského (1), Ústeckého (1) a Zlínského (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 5. 7. do 12. 8. 2021. Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,6 % (normě vyhovělo v 96,3 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 85,7 % (min. 54,5 %, max. 98,6 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 66,7 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,6 % (min. 0,1 %, max. 3,6 %) a požadavku normy vyhověla 94,4 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 3,1 % (min. 0,6 %, max. 7,4 %) a požadavku normy vyhovělo
94,4 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 10,9 % (min. 8,9 %, max. 13,7 %) a požadavku normy vyhovělo 75,9 % vzorků. U nevyhovujících vzorků převládají ty s nízkým obsahem dusíkatých látek. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 96,3 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 97 % (min. 95 %, max. 100 %).

Příznivý je obsah dusíkatých látek, zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných i zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných. Nižší jsou prozatím hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm. Z dosud analyzovaných vzorků vyplývá příznivá kvalita zrna sladovnického ječmene. Vzhledem k průběhu sklizně lze předpokládat zhoršování některých kvalitativních parametrů (výskyt porostlých zrn, výskyt biologicky poškozených zrn a snižování klíčivosti).

Přílohy