KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 23. srpnu 2021

23/08/21

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 23. srpnu 2021.

V průběhu 33. týdne sklizeň základních obilovin a řepky významně pokročila. Dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím SZIF je k 23. 8. 2021 sklizeno v ČR 76,2 % ploch základních obilovin, a sklizeň se tak přehoupla přes svou třetí čtvrtinu. Nejvíce zaostává kraj Karlovarský, Liberecký a Moravskoslezský, kde je sklizeno 49,7 % (9,3 tis. ha z 18,7 tis. ha), 58,7 % (11,0 tis. ha z 18,7 tis. ha) a 60,8 % (37,2 tis. ha z 61,3 tis. ha) ploch obilovin. Do svého závěru vstupuje sklizeň řepky, které je v ČR sklizeno 95,6 % ploch (327,3 tis. ha) s průměrným výnosem 3,11 t/ha (v r. 2020 – 3,42 t/ha; v r. 2019 – 3,07 t/ha; v r. 2018 – 3,46 t/ha; v r. 2017 – 2,97 t/ha).  Ke 100 % sklizených ploch řepky jsou nejblíže kraje Zlínský, Jihomoravský a Plzeňský, kde je posekáno 100 %, 99,8 % a 99,5 % ploch řepky. Nejpomalejší je sklizeň řepky v Královehradeckém a Karlovarském kraji, kde je sklizeno 77,9 % a 78 % ploch. K 23. 8. 2021 je sklizeno 941,7 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,30 t/ha a 327,3 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,11 t/ha.

K 23. 8. 2021 je sklizeno 109,7 ha (98,8 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 660,0 tis. tun a průměrným výnosem 6,02 t/ha, což je o 0,20 t/ha nižší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 80 % a je posekáno 567,5 tis. ha s produkcí 3 845,0 tis. t a průměrným výnosem 6,78 t/ha, což je o 0,43 t/ha více než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno 15,3 tis. ha (60,81 %) s produkcí 86,5 tis. tun a s průměrným výnosem 5,66 t/ha. Jarní ječmen je sklizen ze 167,3 tis. ha (77,6 %) s produkcí 922,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,51 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 44,8 tis. ha (59,5 % ploch) s produkcí 242,0 tis. tun a s průměrným výnosem 5,40 t/ha. Triticale je sklizeno 20,8 tis. ha
(50,8 %) s produkcí 113,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,48 t/ha. Ovsa je sklizeno 16,3 tis. ha (28,3 % sklízené plochy) s produkcí 66,8 tis. tun s průměrným výnosem 4,10 t/ha.
Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 5 936,3 tis. tun a produkce řepky 1 018,1 tis. tun.

Kvalita obilovin:
K 20. 8. 2021 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 85 vzorků pšenice sklizně 2021 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 17. 7. až 16. 8. 2021.

Z analyzovaných 85 vzorků vyhovělo 79 vzorků (tj. 93 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min. 164 s, max. 383 s), 72 vzorků (85 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min. 9,8 %, max. 16,4 %), 73 vzorků (86 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min. 12 ml, max. 68 ml) a 75 vzorků (85 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min. 71,7, max. 84,9 kg/hl).

Kvalita dosud analyzované pšenice sklizené do 16. 8. je převážně dobrá, a to s ohledem na všechny jakostní parametry. Zatím byla hodnocena kvalita vzorků pšenice ze 6 krajů (Středočeský, Královéhradecký, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský). Mezi hodnocenými vzorky byly již také zahrnuty vzorky sklizené po hojných srážkách v první dekádě srpna, u kterých se vyskytovala porostlá zrna a měly zhoršené i další kvalitativní parametry a ve vyšší míře nevyhovující číslo poklesu. Tyto vzorky způsobily pokles jakostních parametrů i podílu vyhovujících vzorků oproti předchozímu týdnu.

Výsledky rozborů dosud sklizené pšenice na obsah mykotoxinů jsou příznivé. Výskyt deoxynivalenolu (DON) byl sice zjištěn přibližně u poloviny vzorků pšenice, hodnoty jeho obsahu byly nízké (maximální zjištěná hodnota 502 μg/kg) a nepřekračovaly povolený limit (1250 μg/kg). Obsah zearalenonu (ZEA) nebyl zjištěn u žádného vzorku pšenice. Stejně jako u kvality zrna je však předpoklad, že u později sklizených obilovin bude obsah mykotoxinů vyšší.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2021
Kvalita je průběžně zjišťována ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 20. 8. 2021 bylo analyzováno 28 vzorků sladovnického ječmene (z toho 16 vzorků ozimých odrůd sladovnického ječmene). Vzorky pocházely z kraje Jihomoravského (12), Olomouckého (9), Středočeského (5), Moravskoslezského (1), a Zlínského (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 5. 7. do 31. 7. 2021.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 13,2 % (normě vyhovělo v 92,9 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 84,8 % (min. 54,5 %, max. 97,1 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 60,7 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,8 % (min. 0,1 %, max. 3,6 %) a požadavku normy vyhověla 89,3 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 3,1 % (min. 0,9 %, max. 7,4 %) a požadavku normy vyhovělo 92,9 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 10,7 % (min. 9,3 %, max. 12,6 %) a požadavku normy vyhovělo 78,6 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 92,9 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 97,9 % (min. 95 %, max. 100 %).

Příznivý je obsah dusíkatých látek, zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných i zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných. Nižší jsou prozatím hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm. Z dosud analyzovaných vzorků vyplývá příznivá kvalita zrna sladovnického ječmene. Jde však o průměrné hodnoty z malého počtu vzorků s převažujícím podílem ozimých odrůd a sklizených do konce července. Vzhledem k průběhu sklizně lze předpokládat zhoršování některých kvalitativních parametrů (výskyt porostlých zrn, výskyt biologicky poškozených zrn a snižování klíčivosti).

Přílohy