KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 26. červenci 2021

27/07/21

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 26. červenci 2021.

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 26. 7. 2021 se sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu rozšířila do všech krajů ČR. Příznivý vývoj počasí v tomto týdnu umožnil intenzivnější pokračování žňových prací. Ve srovnání s minulým rokem 2020 je však i ve čtvrtém sklizňovém týdnu stále znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací, a to jak u základních obilovin, tak u řepky (tj. k 26. 7. 2021 je sklizeno 12,3 % ploch základních obilovin a 11,5 % ploch řepky, oproti 14,4 % ploch základních obilovin a 31,2 % ploch řepky ke dni 27. 7. 2020).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 151,5 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 12,3 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 923,1 tis. t, což je o 144,8 tis. tun nižší množství, než stav zjištěný touto dobou (k 27. 7.) v roce 2020 (kdy bylo sklizeno 1 067,9 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji (sklizeno 1,9 %), Libereckém kraji a Kraji Vysočina (sklizeno 6,4 %) a také v Pardubickém kraji (sklizeno 6,5 %). Také v ostatních krajích (Královéhradeckém a Moravskoslezském) je sklizeno pouze 7,5 % ploch základních obilovin. Naopak nejrychleji žně probíhají ve Zlínském kraji kde je sklizeno 26,3 % ploch základních obilovin, následuje kraj Jihomoravský s 24,6 % a poté jsou kraje s velkým odstupem – Ústecký s 13,7 %, Plzeňský kraj s 13,1 % a dále Jihočeský kraj s 12,6 %.

Současný průměrný výnos základních obilovin je podle šetření SZIF k 26. 7. 2021 na úrovni 6,09 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2020 je aktuálně zjištěný výnos vyšší o 0,15 t/ha než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 27. 7. 2020 byl 5,94 t/ha). Odhad výnosu základních obilovin bude i nadále průběžně zpřesňován. Nejdále je sklizeň ozimého ječmene, která je ve své poslední čtvrtině (sklizeno 76,4 % ploch). Z dosavadních výsledků lze odvozovat, že letošní výnos je zatím nižší o 0,21 t/ha a dosahuje úrovně 6,00 t/ha oproti roku 2020, kdy byl na úrovni 6,21 t/ha. Sklizeň pšenice ozimé je stále v počátcích – sklizeno necelých 8 % a také u ječmene jarního je to pouze 4,9 % sklizňových ploch. V roce 2020 bylo touto dobou u pšenice ozimé sklizeno téměř 10 % a u ječmene jarního bylo naopak nižší procento, a to 3,2 %. Zatím vůbec nezačala sklizeň ovsa a také u ostatních základních obilovin je sklizeň na samém začátku – u pšenice jarní je sklizeno 1,4 % sklizňových ploch, u ozimého žita a triticale 0,5 % sklizňových ploch.

K aktuálnímu datu je sklizeno 39,4 tis. ha (11,5 %) ploch řepky. Nejvíce v kraji Jihomoravském 31,2 %, v Ústeckém kraji 23 %, v Zlínském kraji 22 %, a v Olomouckém kraji 19 %. Produkce řepky zatím dosahuje 112,2 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,85 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu zatím nasvědčují o meziročním poklesu výnosu o 0,38 t/ha.

V roce 2020 bylo k 27. 7. 2020 sklizeno v ČR celkem 179,9 tis. ha obilovin (14,4 %) s produkcí 1 067,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,94 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 99 tis. ha (86,3 %) s produkcí 614,4 tis. tun a průměrným výnosem 6,21 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 31,2 % ploch (115 tis. ha, 371,6 tis. tun) s průměrným výnosem 3,23 t/ha.

Přílohy