KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrat k přirozenému lesu: Druhý rok po sobě roste plocha zalesněná listnáči

22/06/21

Tisková zpráva – Rok 2020 v lesním hospodářství přelomový v několika oblastech, a to rekordní těžbou i obnovou lesa po kalamitě. Lesníci zakládali lesy druhově pestré, odolné ke změně klimatu. Plocha zalesňována listnáči meziročně vzrostla z 14 716 na 17 264 hektarů, druhý rok po sobě jich bylo vysázeno víc než jehličnanů. Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo loni na obnovu lesů přibližně 9 miliard korun.

Loni vysázeli lesníci rekordních 128,5 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 77 milionů sazenic. Obnoveno bylo téměř 40 tisíc hektarů lesa, z toho sadbou téměř 34 tisíc hektarů a zbytek přirozenou obnovou.

„I přes mnohou nepodloženou kritiku nevládních organizací se nám ve skutečnosti daří výrazně obměňovat skladbu stromů ve prospěch listnáčů. Velmi mě těší, že soubor opatření proti dopadům sucha v lesích a kůrovcové kalamitě, které jsme na Ministerstvu přichystali, se osvědčuje. Naše lesy se ozdravují, začínají být druhově pestřejší, a tím i odolnější vůči škůdcům a změnám klimatu,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zalesňování (v ha)

2017 2018 2019 2020
obnova lesa celkem 24 446 25 321 33 894 40 286
z toho: sadba 19 973 21 245 28 670 33 671
z toho: přirozená obnova 4 473 4 075 5 225 6 615

Zdroj: ČSÚ

Lesníci sází více listnáčů již řadu let. Loni dokonce druhý rok po sobě převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami, která dosáhla 51,3 % (stejně jako v roce 2019). Nejvíce se při zalesňování využívaly sazenice buku a dubu. Třetí byl smrk, protože na mnohých lokalitách funguje jako takzvaná přípravná dřevina, která má za cíl připravit podmínky pro pozdější výsadbu nebo podporu jiných dřevin. Při výsadbě se spotřebovalo 205,6 milionů sazenic (62,6 % listnáčů).

Státní podnik Lesy České republiky letos chystá zalesnit 21 tisíc hektarů holin a vysadí 85 milionů sazenic. Je to zhruba o třetinu víc než loni, bude to dokonce historicky největší obnova lesů v rámci státního podniku.

Zalesňování podle dřevin (v tis. ks)

2017 2018 2019 2020
sazenice celkem 124 789 133 180 178 149 205 557
z toho jehličnaté 57 488 58 714 66 516 76 978
             – smrk 34 107 33 243 36 102 42 358
z toho listnaté 67 301 74 466 111 632 128 580
             – dub letní a zimní 22 847 25 432 38 813 47 354
             – buk 37 192 40 321 59 334 64 077

Zdroj: ČSÚ

Opět narostla těžba dřeva, jehož objem činil 35,75 milionu m3Až 73 % z veškerého vytěženého dřeva představovalo kůrovcové dřevo, což činilo 26,24 milionu m3Jde o více než dvacetinásobek průměrného stavu před kalamitou, kdy roční průměr za období 2000–2014 činil 1,2 milionu m3. Těžba stromů napadených kůrovcem a jejich asanace je obrana proti dalšímu šíření škůdců.

Na obnovu lesů zasažených suchem a kůrovcovou kalamitou mohou lesníci čerpat finanční podporu. V roce 2019 jim MZe poskytlo 2,1 miliardy korun. V loňském roce dostali 8,6 miliard korun. V rámci  obnovy lesů MZe poskytuje příspěvky na přirozenou i umělou obnovu, včetně podsadeb, zřizování oplocenek a následnou péči o výsadbu. Podporuje i využívání technologií šetrných k přírodě, či ochranu lesa. Podporu na hospodaření v lesích (bez kůrovcových příspěvků) se podařilo zvýšit z 0,65 miliardy korun v roce 2017 až na 2,12 miliardy pro letošní rok.

MZe rovněž pokračuje v poskytování lesnických dotací v Programu rozvoje venkova (pro podzimní kolo je připravena alokace 860 mil. Kč na investice do výstavby a rekonstrukcí lesních cest a do obnovy lesů po kalamitách) a také počítá s finanční podporou z Národního plánu obnovy – alokací 8,8 mld. Kč na příští 3 roky na budování lesů odolných klimatické změně a na zadržování vody v lesích.

„Z Národního plánu obnovy podpoříme výsadbu pestrých lesů: dvanáct tisíc hektarů smíšených, klimatické změně odolných lesů ročně. Za tři roky to už bude celkem 36 tisíc hektarů nově vysázených lesů. Pro srovnání je to přibližně stejná rozloha, jakou zaujímá Krkonošský národní park. Nula procent betonu, 100 procent přírodního materiálu,“ uvedl ministr Toman.

Zvyšování biologické rozmanitosti lesů (podpora pestré druhové skladby, ponechávání lesních těžebních zbytků a částí dřeva k zetlení v lesních porostech, ponechávání stromů na dožití) je zahrnuto do dokumentu MZe Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, který je strategickým materiálem pro hospodaření v lesích v České republice.

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy