KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

29/12/20

V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Níže jsou shrnuty změny pro nový rok. Současně zde připojujeme informace k povinné registraci provozovatele potravinářského podniku.

ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu:

DZES 3 a) Zacházení se závadnými látkami v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí:

U standardu DZES 3a dochází nově k hodnocení předložení aktuálních schválených havarijních plánů dle § 39 zákona o vodách do hodnocení standardu. V praxi to bude znamenat, že fyzické nebo právnické osoby, které jsou uživateli závadných látek a s těmito látkami zachází ve větším rozsahu nebo s těmito látkami zachází tak, že je to spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, budou i pro účely hodnocení standardu DZES 3a povinny disponovat schváleným plánem opatření pro případ havárie na základě ustanovení §39 zákona o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

V návaznosti na výše zmíněnou úpravu došlo k úpravě hodnocení ostatních částí tabulky včetně rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.

DZES 3 c) Skladování závadných látek v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí:

Úprava způsobu hodnocení standardu DZES 3c představuje zpřesnění hodnocení rozsahu v návaznosti na § 39 odst. 5 zákona o vodách.  V rámci zpřesnění hodnocení je nově zahrnuta také kontrola skladovacích prostor pro skladování použitých obalů.

Rozšíření možností konstatování znečištění v rámci hodnocení závažnosti DZES 3c umožní zohlednit i případy podnětů ze strany ČIŽP nebo Policie ČR – na základě fotodokumentace apod., v rámci kterých bylo znečištění prokázané. V těchto případech nemusí být, vlivem časového zpoždění kontroly vedené následně ÚKZÚZ, únik závadných látek nebo znečištění viditelné proto, že bylo jinými orgány již dříve prokázáno.

Pro zajištění přesnosti hodnocení došlo zároveň rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.

DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny:

Od roku 2021 se již podmínka standardu bude vztahovat na DPB s kulturou standardní orná půda i mimo erozně ohrožené plochy.

Výjimka k omezení plochy jedné plodiny vztahující se na DPB, na které byla podána žádost k podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, a to i pro navazující tato opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podmínky předepsané pro tato podopatření je pro rok 2021 omezena jen na určitou velikostní kategorii dílů půdních bloků do 40 ha.

Pro DPB nad 40 ha se závazkem  podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté platí, že výměra plochy pod těmito podopatřeními musí činit minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku, aby výjimka mohla být uplatněna.

 

Povinné požadavky na hospodaření:

Upraveno je znění požadavku PPH 1/3 – „Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/hospodářský rok, který se uzavře v kalendářním roce podání jednotné žádosti, v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?“ v souladu se zněním novelizovaného § 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

Upraveno je znění požadavku PPH 4/9 – „Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů nebo zakázaných látek tak, aby se předcházelo kontaminaci krmiv, a eliminuje zacházení s medikovaným krmivem riziko jeho zkrmení necílovými zvířaty nebo křížové kontaminace jiných krmiv? s ohledem na úpravu vymezení požadavků v Příloze III nařízení (EU) č. 1306/2013 kontrolní bod nezahrnuje požadavek na čistotu skladů a opatření k hubení škůdců.

Návazně na změnu požadavku je upraveno jeho hodnocení.

Upraveno je znění požadavku PPH 10/2 – „Byl aplikovaný přípravek použit v souladu s účelem jeho povoleného použití?“, které se přizpůsobuje širšímu použití požadavku a neomezuje se pouze na aplikaci hodnoceného přípravku do plodiny v souladu se zněním článku 91 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Návazně na změnu požadavku je upraveno jeho hodnocení.

Úprava byla provedena pro hodnocení trvalosti požadavku PPH 13/1, kterým je požadován dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata v rámci požadavků welfare zvířat. Hodnocení porušení tohoto požadavku ze strany Státní veterinární správy má tak vždy trvalý charakter.

Přílohy