KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele: Ohlášení vyšší moci – dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení

17/12/20

V níže uvedeném textu naleznete vysvětlení a postupy pro podávání Ohlášení vyšší moci z důvodu dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení pro období podzimu 2020 a začátku roku 2021.

V aktuálním období byl zaznamenán nárůst ohlášení vyšší moci z důvodu zaplavení půdy způsobené nadměrnými srážkami v podzimním období roku 2020 a s tím související mimořádnou aplikací hnojiv v období zákazu hnojení.

V reakci na dotazy k podání výše uvedených vyšších mocí a z důvodu upřesnění řešení dané situace, kdy s ohledem na vlhkostní poměry nebylo možné dodržet zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení s vazbou na PPH 1/1, příp. PPH 1/7 či podmínky minimálních požadavků na používání hnojiv v rámci opatření AEKO, EZ sdělujeme:

  1. Ohlášení vyšší moci, která již byla z výše uvedených důvodů podána ve vazbě na přijatou žádost pro rok 2020, budou posuzována pouze ve vztahu k případnému nálezu příslušného porušení   zjištěného v rámci kontrol, provedených v období od prvního dne zákazu hnojení do konce roku 2020;
  2. V případě kontrol, které proběhnou v budoucnu, tedy od začátku roku 2021 a budou mít dopad až na žádosti podávané v květnu 2021, bude další postup odlišný. Systém podmíněnosti neumožňuje vyhodnotit ohlášení vyšší moci bez toho, že by byla podána Jednotná žádost. Situace proto bude vyhodnocována přímo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v průběhu kontrol a posouzena individuálně, na základě konkrétní situace žadatele a předložených důkazních materiálů (evidence skladovaného množství hnojiv, fotodokumentace apod.)

Zdůrazňujeme, že na základě výše uvedeného, není nutné nadále podávat Ohlášení vyšší moci k dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení, neboť není možné na něj řádně reagovat a jakkoliv jej zohlednit. Žádáme tímto žadatele, aby tuto situaci respektovali, Ohlášení v této věci nepodávali a byli připraveni odůvodnit a zdokladovat specifický postup přímo při případné kontrole.