KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 10. srpnu 2020

10/08/20

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 10. srpnu 2020

Sklizeň základních obilovin a řepky úspěšně pokračovala i v 32. týdnu, i když na začátku tohoto týdne byla zastavena velmi silným deštěm, který se postupně rozšířil na celém území ČR. Oproti předcházejícímu týdnu se i tak posunula o 17,6 % u obilovin a o 14,8 % u řepky. Přesto je stále  pomalejší než v roce 2019, kdy sklizeň byla ve své poslední čtvrtině (sklizeno 79,2 % obilovin a 97,5 % řepky). Ještě více zaostává za rokem 2018, kdy sklizeň byla téměř ukončena (bylo sklizeno 98,8 % obilovin a 99,8 % řepky).
K 10. 8. 2020 je v ČR sklizeno 55,8 % ploch základních obilovin a 83,5 % řepky. Sklizeň je těsně před svým závěrem u ječmene ozimého, kdy je sklizeno 98 % ploch s produkcí 699,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,22 t/ha. Sklizeň pšenice ozimé a ječmene jarního se pohybuje mírně nad 50 % sklizených ploch (58,5 % a 50,1 %). U ostatních druhů obilovin je sklizeno od 7,7 % u ovsa do 22 % u žita a pšenice jarní. Nejvíce zaostává ve sklizni kraj Karlovarský a Kraj Vysočina, kde je sklizeno 14,6 % a 28,1 % základních obilovin a 47,9 % a 68,1 % řepky. Nejblíže k ukončení sklizně je kraj Ústecký, kde je sklizeno 88,6 % obilovin a 94,9 % řepky.
K 10. 8. 2020 je sklizeno 4 247,1 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,09 t/ha a 1 043,0 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,39 t/ha. Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nezměnil a zůstal na výnosové hladině ve výši 6,09 t/ha. Oproti roku 2019 je tento výnos vyšší o 0,44 t/ha, ale také vyšší než výnos, který byl zjištěn v roce 2017 (5,61 t/ha) o 0,04 t/ha. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 58,5 % ploch oproti 80,9 % ploch sklizených loni. Výnos pšenice je zatím vyšší o 0,44 t/ha než v roce 2019, průměrně 6,26 t/ha. Je posekáno 453,2 tis. ha a produkcí 2 836,6 tis. tun. Ozimého žita je sklizeno 6,9 tis. ha (22 %) s produkcí 36,7 tis. tun a s průměrným výnosem 5,30 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 108,9 tis. ha (50,1 %) s produkcí 591,3 tis. tun a průměrným výnosem 5,43 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 5,2 tis. ha (21,8 % ploch) s produkcí 25,2 tis. tun a s průměrným výnosem 4,84 t/ha, triticale je sklizeno 7,5 tis. ha (17,7 %) s produkcí 42,7 tis. tun a průměrným výnosem 5,73 t/ha. Ovsa je sklizeno 3,6 tis. ha (7,7 % sklízené plochy) s produkcí 15,5 tis. tun a s průměrným výnosem 4,30 t/ha.
K aktuálnímu datu je sklizeno 307,4 tis. ha (83,5 %) ploch řepky, nejvíce v kraji Olomouckém 98,2 %, v Zlínském kraji 96,6 %, v Ústeckém kraji 94,9 % a kraji Libereckém 94,8 %. Produkce řepky zatím dosahuje 1 043,0 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,39 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu zatím nasvědčují o meziročním nárůstu výnosu o 0,33 t/ha.

Kvalita obilovin:
k 10. 8. 2020 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 26 vzorků pšenice sklizně 2020 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 24. 7. – 30. 7. 2020. Z analyzovaných 26 vzorků vyhověly všechny vzorky (tj. 100 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 223 s, max 373 s), 22 vzorků (85 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,8 %, max 15,6 %), 19 vzorků sedimentační index (norma 30 ml: min 15 ml, max 70 ml) a 20 na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 69,9, max 84,4 kg/hl). I když jde zatím o informaci z velmi malého počtu vzorků, výsledky ukazují na velmi širokou variabilitu kvality pšenice, která bude pravděpodobně pro letošní sklizeň charakteristická. Zatím byly analyzovány vzorky sklizené pšenice z kraje Zlínského, Jihomoravského, Středočeského a Ústeckého. Kvalita dosud analyzovaných vzorků byla dobrá zejména s ohledem na číslo poklesu, na které vyhověly všechny dosud analyzované vzorky. První výsledky naznačují také značný rozptyl hodnot u obsahu dusíkatých látek a objemové hmotnosti. Nízké hodnoty obsahu dusíkatých látek u některých vzorků souvisí s vysokým dosahovaným výnosem (8-9 t/ha) uváděným u konkrétních vzorků. Hodnota sedimentačního testu je obecně ovlivňována podmínkami prostředí nejméně a jde o znak spojený s konkrétní odrůdou. Více než v minulých letech se v pšenici vyskytují zrna napadená fuzariózou (až 10 % fuzariózních zrn ve vzorku).

Přílohy