KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 27. červenci 2020

27/07/20

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 27. červenci 2020

Dle šetření SZIF k 27. 7. 2020 se sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu rozšířila do všech krajů ČR. Příznivý vývoj počasí umožnil intenzivnější pokračování žňových prací. Oproti minulému roku 2019 je však i ve čtvrtém sklizňovém týdnu stále znatelný výrazně pomalejší průběh sklizňových prací jak u základních obilovin, tak také u řepky (tj. k 27. 7. 2020 je sklizeno 14,4 % ploch základních obilovin a 31,2 % ploch řepky, oproti 44,8 % ploch základních obilovin a 67,6 % ploch řepky ke dni 29. 7. 2019).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 179,9 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 14,4 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 1 067,9 tis. t, což je o 2 092,5 tis. tun nižší množství než stav zjištěný touto dobou (k 29. 7.) v roce 2019 (kdy bylo sklizeno 3 160,4 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji (sklizeno 2,3 %) a  Moravskoslezském kraji (sklizeno 4,7 %). Také v ostatních krajích (Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a kraji Vysočina) je sklizeno pouze od 7,6 % do 7,9 % ploch základních obilovin. Naopak nejrychleji žně probíhají v Ústeckém kraji, kde je sklizeno 29,5 % ploch základních obilovin, následuje kraj Jihomoravský s 21,9 %, Plzeňský kraj s 20,2 % a dále s velkým odstupem Středočeský kraj s 16,3 %.

Současný průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 27. 7. 2020 je na 5,94 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2019 je aktuálně zjištěný výnos vyšší o 0,38 t/ha než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 29. 7. 2019 byl 5,56 t/ha). Odhad výnosu základních obilovin bude i nadále průběžně zpřesňován. Nejdále je sklizeň ozimého ječmene, která se pomalu blíží ke svému konci (sklizeno 86,3 % ploch). Z dosavadních výsledků lze odvozovat, že letošní výnos je zatím vyšší o 0,32 t/ha a dosahuje úrovně 6,21 t/ha oproti roku 2019, kdy byl na úrovni 5,89 t/ha. Sklizeň pšenice ozimé se pomalu blíží k 10 %, zatímco u ječmene jarního je to pouze 3,2 % sklizňových ploch. V roce 2019 bylo touto dobou u pšenice ozimé sklizeno téměř 45 % a u ječmene jarního cca 40 %. Nejpomaleji probíhá sklizeň ovsa, dosud je sklizeno pouze 0,1 % ploch a sklízet se začalo pouze ve Středočeském kraji (56,0 ha). V ostatních krajích sklizeň ovsa zatím nezačala.

K aktuálnímu datu je sklizeno 115 tis. ha (31,2 %) ploch řepky, nejvíce v kraji Zlínském 67,2 %, v Ústeckém kraji 62,8 %, v Jihomoravském kraji 58,2 % a Olomouckém kraji 57,3 %. Produkce řepky zatím dosahuje 371,6 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,23 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu zatím nasvědčují o meziročním nárůstu výnosu o 0,22 t/ha.

V roce 2019 bylo ke dni 29. 7. 2019 sklizeno v ČR celkem 568,7 tis. ha obilovin (44,8 %) s produkcí 3 160,4 tis. tun a průměrným výnosem 5,56 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 105 tis. ha (97,4 %) s produkcí 618 tis. tun a průměrným výnosem 5,89 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 67,6 % ploch (256,8 tis. ha, 772 tis. tun) s průměrným výnosem 3,01 t/ha.

Přílohy