KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V rámci monitoringu cizorodých látek bylo loni vyšetřeno více než 90 000 vzorků

03/05/19
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Zveřejněno: 02.05.2019

Významnou složkou činnosti veterinárního dozoru je monitorování obsahu cizorodých látek v krmivech, u hospodářských zvířat a v potravinách živočišného původu. V rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci v loňském roce Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem více než 90 000 vyšetření (o 16 000 více než v roce 2017). Překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,17 % z nich. Podíl nevyhovujících vzorků se meziročně mírně zvýšil (v roce 2017 činil 0,11 %). Vyšší četnost záchytu nevyhovujících výsledků souvisí s nárůstem cíleně odebraných vzorků z chovů sladkovodních ryb a jiných hospodářských zvířat a také potravin odebíraných u výrobců i v místech určení zásilek ze zahraničí.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyla prokázána rezidua zakázaných veterinárních léčiv. Vyšetření nezjistila ani nepovolené preventivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv. Také dovážená krmiva ze zemí Evropské unie i třetích zemí vyhověla všem platným limitům.

Stanoveným limitům vyhověly ve všech případech jak vzorky syrového ovčího, kozího a kravského mléka, tak vzorky slepičích i křepelčích vajec. Všechny vzorky medu splnily stanovené limity pro chemické prvky a také limity u všech ostatních vyšetřovaných chemických látek. V medu nebyly zjištěny ani zbytky veterinárních léčiv.

V chovech sladkovodních ryb byla opět zjištěna rezidua nepovolené látky – malachitové zeleně, respektive její metabolické formy – leukomalachitové zeleně. Konkrétně ve dvou případech se objevila nadlimitní koncentrace těchto látek v chovech pstruhů. Ryby byly posouzeny jako nepoživatelné a bylo zakázáno jejich uvedení na trh. V ostatních pěti chovech pstruhů byla rezidua také prokázána, avšak v koncentracích pod maximální přípustnou koncentraci.

Zbytky antibiotik odhalila vyšetření v orgánech či svalovině šesti hospodářských zvířat (ve třech případech se jednalo o prasnice, ve druhé polovině případů o skot). Tato zjištění většinou svědčí o nedodržení ochranné lhůty po poslední aplikaci léku nebo o použití léku

V roce 2018 naopak SVS nezaznamenala žádné nové případy kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) v chovech skotu a prasat (stejně tak, jako v roce 2017). PCB však byly zjištěny u třech vzorků svaloviny prasat divokých ze tří různých lokalit.

Nadlimitní obsah chemických prvků byl zjištěn u hospodářských zvířat jen v ledvinách, případně v játrech. U starších dojnic a ovcí byla zjištěna nadlimitní koncentrace kadmia v ledvinách (3 x dojnice, 2 x ovce), což souvisí s jeho kumulací v organismu v přímém vztahu ke stáří zvířete. Rtuť nebyla v nadlimitní koncentraci zjištěna u žádného z vyšetřených vzorků.

U drůbeže nebyly zjištěny žádné nevyhovující hodnoty ve všech případech sledovaných reziduí léčiv a kontaminantů.

U lovné zvěře se ojediněle objevily vysoké hodnoty obsahu olova v důsledku kontaminace střelou obsahující olovo. V některých případech v souvislosti s tím došlo k zabavení výrobků ze zvěřiny.

V rámci programu se vyšetřilo více než 400 vzorků potravinářských výrobků (masných, mléčných, rybích a vaječných). Nevyhovující výsledky obsahu olova byly zjištěny u čtyřech vzorků uzenin a klobás ze zvěřiny a u jednoho vzorku dančí plece. Nevyhovující obsah polycyklických aromatických uhlovodíků SVS našla u dvou vzorků uzeného masa. Vaječné výrobky ve všech případech (21 vzorků) vyhověly limitům pro sledované analyty ze skupiny biocidů.

„Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu nadále za příznivou,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Příznivá je také skutečnost, že v předchozích dvou letech nebyly zaznamenány žádné nové případy kontaminace PCB v chovech skotu a prasat. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená SVS,“ dodal Semerád.

Naopak veterinární dozor nebere na lehkou váhu nálezy antibiotik u hospodářských zvířat a také důkazy používání nepovolené malachitové zeleně k léčení nebo prevenci onemocnění chovaných ryb, hlavně pstruhů.

Podrobná zpráva o výsledcích monitoringu je k dispozici na internetových stránkách SVS.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS