KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se uskutečnilo dne 4. října 2017 v Praze

06/10/17
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Setkání představenstva bylo svoláno k projednání aktuálních informací a ke zhodnocení plnění priorit jako je vývoj na trzích komodit, situace v reformě Společné zemědělské politiky a aktivity Konsorcia v tomto směru, řešení rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství ČR pro rok 2018 a kompenzací za letošní sucho, či jednání k systému opatření k omezování eroze ze strany Ministerstva životního prostředí. Jako hosté se účastnili Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství, Zdeněk Trnka, Jan Gallas a Jiří Hojer, ředitelé odborů komoditní sekce ministerstva.

V oblasti jednání ke Společné zemědělské politice bylo oceněno přijetí Pozice k SZP na úrovni vlády dne 11. září, která byla zpracována v souladu a s podporou AK ČR. I na jejím základě pokračují aktivity Konsorcia a jednání s partnerskými organizacemi přímo v Bruselu s cílem hledat a podporovat vzájemné priority. V září proběhla jednání s českými i zahraničními europoslanci, se zemědělskými organizacemi Německa, Španělska, Itálie, Francie ale i Finska, dále na úrovni COPA COGECA, Farm Europe a dalších. Zástupci komory jednaly o podpoře Bratislavské deklarace V4 a přidružených zemí také na konferenci v Litvě. Další zásadní schůzky jsou mimo jiné připraveny na 9. – 10. října v Bruselu, 17. – 18. října v Budapešti a 6. – 7. prosince ve Varšavě. Konsorcium zde trvale obhajuje své čtyři zásadní národní priority, tedy otázku zastropování a degresivity, rovné podmínky v národních a regionálních podporách, evropská pravidla pro obchodní řetězce a navýšení podpor u citlivých komodit z 15 na 30 % se zachováním silného rozpočtu pro SZP.

Zcela zásadním bodem byla diskuze k rozpočtu kapitoly ministerstva pro rok 2018. Společným jednáním na úrovni ministerstev zemědělství a financí a za podpory výsledků jednání s premiérem se podařilo navýšit rozpočet MZe z původního návrhu 18 mld. Kč na 23,2 mld. Kč s tím, že letošní skutečnost je 23,5 mld. Kč. Avšak i za těchto okolností byl zcela nepochopitelně ponížen návrh alokace národních dotací, a to na pouhé 2 mld. Kč, což je zhruba polovina letošní úrovně. Tento návrh by zcela zásadně poškodil především odvětví chovu skotu a dojnic, prasat i drůbeže a zmařil účinnost a význam jak notifikovaných programů pomoci a přes ně vyplacených podpor, tak vlastní investice podniků. Pro živočišnou výrobu klíčové tituly jako je č. 8 Nákazový fond (v návrhu pouze 55 % letošní skutečnosti), č. 19 Režimy jakosti (v návrhu pouze 9 %) a č. 20 welfare hospodářských zvířat (v návrhu pouze 15 %) by zcela ztratily svůj význam a popírají tak mimo jiné opakovaná vyjádření ministra Jurečky o prioritní a trvalé podpoře živočišných výrob. Agrární komora se proto s chovatelskými svazy vůči tomuto rozhodnutí striktně ohradila a bude mimo jiné požadovat nejenom nápravu tohoto stavu, ale zároveň informaci kam a za jakým účelem byly prostředky nad rámec původní dohody přesměrovány.

Většina hlavních komodit se pohybuje kolem úrovně průměrných cen a nečeká se výraznější oživení trhu s tím, že situace je i přes trvalý mírný růst velmi citlivá u mléka, k razantnímu poklesu cen došlo u vepřového masa, vejce jsou opět pod tlakem polských dovozů.

Představenstvo AK ČR vyjádřilo zcela zásadní nesouhlas k rozhodnutí Státní veterinární správy ČR zrušit Národní centrálu pro eradikaci nákazy Afrického moru prasat. I přes přijatá opatření je situace okolo AMP nadále stále nestabilní a ohrožující a je nezbytné ji trvale monitorovat, analyzovat a případně obratem řešit.

Úrodu hlavních i speciálních plodin a také krmných plodin poškodila jak vlna mrazů, tak sucho a vysoké teploty během zásadních vegetačních fází. I proto byla značná část diskuze věnována programu na kompenzace škod. Přiznaná vládní pomoc na úrovni 2,2 mld. Kč je podle názoru komory nedostatečná, protože opakovaně byl vznesen požadavek na úrovni 3,5 – 4 mld. Kč, který by více reflektoval úroveň škod. Představená metodika výplat také nerespektuje další požadavek komory na co nejcílenější směrování pomoci nejvíce poškozeným regionům a podnikům opírající se o hodnocení jednotlivých katastrů dle systému intersucho a zároveň o úpravy metodiky tak, aby minimalizovala chybovost a vzala v úvahu reálná podniková data. Proto bylo ministerstvo zároveň osloveno se žádostí o přehodnocení navržených pravidel.

Představenstvo AK ČR bylo informováno o jednáních k protierozní vyhlášce na úrovni nevládních organizací, ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zemědělství Mariana Jurečky. Zástupci zemědělské praxe za podpory MZe předložili zcela zásadní argumenty k nesmyslně nastavenému systému ochrany proti erozi, mezi které patří například plošné rozšiřování bez průběžných hodnocení, kontrola ze strany obcí s rozšířenou působností bez provázání na SZIF, absence plošné dopadové studie, zohlednění protierozních osevních postupů, technologií a techniky, nastavení protierozní kalkulačky, apod., které ministr Brabec přislíbil zvážit. Na výsledek jednání k této vyhlášce přímo navážou další jednání s MZe o nastavení protierozního DZES 5. Náměstek Sekáč informoval o průběhu jednání k redefinici méně příznivých oblastí, shoda je mimo jiné na nastavení průběžného trvalého zatížení ve výši 0,3 VDJ/ha každý den v roce. Otázkou jsou finanční zdroje na posílení kompenzací za újmy.

Jako host se jednání zúčastnila JUDr. Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, která přítomné informovala o aktivitách soudu, o principu a významu rozhodčích doložek v obchodních smlouvách, o rychlosti rozhodčích řízení a o zájmu na další úzké spolupráci s agrárním sektorem. Upozornila zároveň na zvýhodněné on-line rozhodčí řízení s tím, že soud chce dále rozvíjet svou pozici i aktivity.

V dalších bodech programu byl projednán průběžný stav hospodaření komory, přípravy Agrárního plesu, který se bude konat 2. února 2018 v Paláci Žofín, bylo schváleno podání projektů na propagaci mléka a potravinářského máku pro rok 2018, byla přijata informace o průběhu seminářů pro zemědělskou praxi a k dalším jednáním je příprava XXVI. Sněmu AK ČR konaného v roce 2018. Další jednání představenstva AK ČR bude pravděpodobně svoláno na 31. října tohoto roku.

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR