KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prezentace výživářských a ekologických pokusů

29/06/17
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZÚZ

 

22.6.2017

Tisková zpráva – Na zkušební stanici ÚKZÚZ v Jaroměřicích nad Rokytnou proběhlo setkání k dlouhodobým výživářským pokusům a pokusu v ekologickém režimu. Právě zjišťování vlivu organických a minerálních hnojiv a předplodin na výnosy a kvalitu půdy prostřednictvím dlouhodobých výživářských pokusů přináší zemědělské praxi možnost upravit své postupy tak, aby zvýšila efektivitu a omezila negativní dopady na půdu a životní prostředí. Souběžně založené ekologické pokusy na této zkušební stanici nabízí ojedinělou příležitost porovnání výsledků konvenčního hospodaření s hospodařením v režimu ekologického zemědělství.

Setkání se zúčastnili zástupci ministerstva zemědělství, včetně náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra, který mj. v úvodu ocenil možnost srovnání konvenčních a ekologických pokusů na jednom místě. Dalšími účastníky setkání byli i přední zástupci výzkumných ústavů, univerzit a zemědělské praxe a samozřejmě i odborníci našeho úřadu. Setkání se zúčastnili i zástupci zahraničních organizací bavorské LfL, a z Rakouska Univerzita BOKU a partnerské AGES.

Přítomní byli seznámeni se základními informacemi o zkušební stanici, její půdní charakteristikou a byly jim představeny dlouhodobé stacionární zkoušky, nejen teoreticky, ale i přímo na poli. Oblast výživy rostlin zde reprezentovaly tři pokusy, a to „Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin“, „Ověření různých systémů organického hnojení“ a „Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv“. Letošní sledovanou plodinou jsou u všech výše jmenovaných zkoušek brambory odrůdy Adéla. Na pokusné ploše, která je v dusičnany zranitelné oblasti,  byl rovněž k vidění lyzimetr, který slouží k   dlouhodobému nepřetržitému sledování průsaku živin do půdy. 

Hospodaření v režimu ekologického zemědělství bylo představeno dlouhodobým polním pokusem „Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství“, kde je letošní plodinou pšenice špalda. Tento pokus je zaměřen na sledování vlivu simulovaného systému hospodaření s chovem a bez chovu hospodářských zvířat a aplikace vnějších vstupů na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, edafon (půdní organismy), výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin.

Součástí prezentace v terénu byla i praktická ukázka odběru vzorku z pedologické sondy, která slouží k určení půdních typů zemědělské půdy.

 

Pozn. Zranitelná oblast – státem určené území, kde se nachází povrchové nebo podzemní vody využívané jako zdroj pitné vody a v němž jsou legislativou stanovena pravidla zemědělské praxe jako používání hnojiv, střídání  plodin a provádění protierozních opatření.

 

Fotogalerie

  

Ivana Kršková, PR

Přílohy