KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Jurečka: Mým cílem je zdravá krajina a zem

24/01/17
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

23.1.2017

Tisková zpráva – Zelená nafta i pro živočišnou výrobu, investice do potravinářství, program na obnovu Krušných hor, podpora výstavby malých vodních nádrží, program na údržbu kulturního dědictví venkova, úspory v administrativě i informačních technologiích – to jsou jen některé aktivity, které se za loňský rok podařilo Ministerstvu zemědělství dotáhnout do úspěšného konce.

Podpora živočišné výroby

Podařilo se prosadit zavedení tzv. zelené nafty (tj. vratka spotřební daně za pohonné hmoty, které zemědělci využili při hospodaření v živočišné výrobě). Další podpora do živočišné výroby šla prostřednictvím kompenzací za sucho v roce 2015, které poničilo i krmné plodiny. Příspěvek mohli zemědělci v loňském roce nově získat i na produkci vysoce jakostního mléka a zavedení lepších podmínek v chovech hospodářských zvířat. Chovatelé prasnic a dojnic získali také mimořádné kompenzace na pomoc v krizi, způsobené dlouhodobě nízkými výkupními cenami, které negativně ovlivňují celý tento zemědělský sektor. Celkem živočišná výroba získala navíc přibližně 3,6 miliardy korun nad rámec obvyklých prostředků.

 

Potravinářství

Novelizace zákona o potravinách přinesla jasná pravidla, kdy výrobce smí označit potravinu logem „Česká potravina“, českou vlajkou a dalšími odkazy a texty odkazujícími na český původ výrobku. Norma umožnila prodejnám darovat potraviny, které nesplňují některé legislativní požadavky, ale jsou bezpečné a zdravotně nezávadné, charitativním organizacím (pro prodejny s plochou nad 400 metrů čtverečních zavedla darování jako povinné) MZe otevřelo nový program na pomoc potravinovým bankám a dalším humanitárním organizacím. V dotačním programu na podporu investic do technologií se podařilo s Evropskou komisí dojednat zvýšení podpory z 25 % až na 50 %. Celkem tak potravináři získali z národních zdrojů 396 milionů korun.

 

Ochrana půdy a lesy

Byl optimalizován Monitoring eroze za účelem důraznější ochrany půdy. Je i nadále vyvíjen interaktivní nástroj Limity využití půdy pro analýzu dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany a již přináší konkrétní výsledky v ochraně nejbonitnějších půd. Víceletý projekt Digitalizace komplexního průzkumu půd je unikátní, a to doslova ve světovém měřítku, a jeho realizace započatá v roce 2016 úspěšně pokračuje. Protierozní kalkulačka byla výrazně doplněna o nové funkce, např. modul bilance organické hmoty.

MZe  ve spolupráci s MŽP vypracovalo program revitalizace Krušných hor, který určil hlavní cíle obnovy lesních porostů a harmonogram prací. Cílem je například snížit imisní zátěže v půdách, zlepšit vodní režim a zlepšit skladbu tamních lesů. Vloni šlo na obnovu Krušných hor 61 milionů korun. Pokračovaly komplexní pozemkové úpravy, které pomáhají zabránit degradaci půdy a zadržet vodu v krajině. Nejčastěji se při nich budují polní cesty a vodohospodářská a protierozní opatření.

 

Voda a sucho

Podařilo se sestavit soubor 12 dotačních programů na omezení následků sucha. Programy s výhledem do roku 2033 již schválila vláda. Mezi soubor vzájemně se doplňujících opatření patří například podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, rozvoje závlahových zařízení, vodovodů a kanalizací nebo odstraňování sedimentů z nádrží. Konkrétně na obnovu a rozvoje závlah šlo v roce 2016 přibližně 133 milionů, na výstavbu malých nádrží a opravy toků 127 milionů korun. Loni MZe otevřelo nový dotační program, ze kterého je možné financovat výstavbu, rekonstrukci i odbahnění rybníků. Do roku 2021 na to MZe poskytne více než miliardu korun. Další program pomůže se zlepšením technického stavu stávajících rybníků a výstavbou nových rybníků v obcích a ve správě státních podniků Povodí a Lesů ČR. Na něj má MZe do konce roku 2021 připraveno více než 1,5 miliardy. Oba programy jsou zaměřené na posílení schopnosti krajiny zadržovat vodu.

MZe zahájilo III. etapu Prevence před povodněmi, ve které se plánuje 118 akcí s celkovými náklady 2,7 miliardy korun.

Ministerstvo vyplatilo na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a školkách v roce 2015 přibližně 1,2 miliardy korun.

 

Společná zemědělská politika EU

V právě uzavřeném Programu rozvoje venkova 2007-2013 (PRV) získali čeští zemědělci, potravináři, lesníci a malé obce zhruba 100 miliard korun a využili ho z téměř 100 procent. V porovnání s ostatními resorty se MZe dařilo čerpat podpory z Evropských fondů bez problémů a v největší míře přidělených prostředků.

Pokud jde o programové období PRV 2014-2020, v rámci přímých plateb je každoročně úspěšně čerpáno přibližně 23 miliard korun. Tyto finanční prostředky směřují např. na podporu šetrnějšího hospodaření s půdou, zlepšení biologické rozmanitosti či podporu citlivých sektorů rostlinné a živočišné výroby.

Pro období do roku 2020 se v rámci PRV povedla vyjednat řada podpůrných titulů cílených na zemědělce, lesníky i potravináře. V roce 2016 se Ministerstvu úspěšně podařilo navýšit rozpočet PRV o zhruba 13 miliard Kč (z 83 mld. na 96 mld. Kč). Aktuálně je proplaceno více než 19 % celkové alokace. Při porovnání s dalšími programy spolufinancovanými z evropských fondů je PRV co do vyplacených prostředků nejúspěšnějším programem v České republice.

 

Věda, výzkum a vzdělávání

Byl schválen Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ. V příštích letech se tak na podporu zemědělského výzkumu rozdělí 3,6 miliardy korun, z toho 3,5 miliardy ze státního rozpočtu.

 

Úspory a peníze

Díky centrálnímu zadávání vydalo MZe na telefonního operátora o dvě třetiny méně než v předchozích letech. Úspory za energii dosáhly v letech 2014-2017 přibližně 138 milionů korun. Na dodávkách informačních technologií se v letech 2014-2016 uspořilo 652 milionů korun. Za nákup aut se uspořilo 170 milionů korun. MZe začalo mnohem více využívat vlastní zaměstnance k administraci zakázek (ročně jich je zhruba 300), tím ročně uspořilo desítky milionů korun. Lesy ČR a Budějovický Budvar odvedly v letech 2014-2016 do státního rozpočtu 21,6 miliardy korun. Díky vyhraným soudním sporům stát ušetřil 1,5 miliardy korun.

 

Legislativa

V letech 2014-2016 bylo přijalo 7 zákonů, 46 nařízení vlády a 50 vyhlášek, které připravilo MZe. Hlavními úkoly v letech 2016-2017 je dokončení legislativního procesu u zákona o vinohradnictví a vinařství, veterinárního zákona, plemenářského zákona, zákona o hnojivech, zákona o obchodu s reprodukčním materiálnem lesních dřevin, zákona o oběhu osiva a sadby, zákona o rostlinolékařské péči a zákona o myslivosti.

 

Proexportní aktivity

K zemědělským diplomatům v Číně, Rusku, Saúdské Arábii a Srbsku nově přibydou i zástupci v Japonsku, Libanonu a USA. Jejich úkolem je pomáhat českým zemědělským a potravinářským producentům a obchodníkům hledat exportní příležitosti. Další příležitostí, jak prosazovat české firmy v zahraničí, jsou veletrhy, kde se mohou zúčastnit oficiálních expozic MZe. Loni se Ministerstvo zemědělství zúčastnilo 7 výstav, pro velký zájem českých firem je letos v plánu 11 veletrhů.

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy