KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 3.8.2015

05/08/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

4.8.2015

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Dle šetření SZIF k 3. 8. 2015 sklizeň základních obilovin a řepky v 31. týdnu výrazně pokročila. Lokální dešťové přeháňky se sice místně vyskytovaly, ale žně nabraly tempo i v krajích, které ve sklizni zaostávaly. Oproti minulému roku jsou žně ve čtvrtém sklizňovém týdnu v mírném předstihu v postupu sklizňových prací u základních obilovin, ale zaostávají ve sklizni řepky (tj. k 3. 8. 2015 je sklizeno 48,2 % ploch základních obilovin a 79,6 % ploch řepky oproti 46,5 % ploch základních obilovin a 89,0 % ploch řepky ke dni 4. 8. 2014).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 627,5 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 48,2 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 3 821,5 tis. t, což je o 158,8 tis. tun vyšší množství než stav zjištěný v tuto dobou (4. 8.) v roce 2014 (bylo sklizeno 3 662,7 tis. tun). Postup sklizně i nadále vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 12,7 % ploch obilovin a 54,7 % ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Plzeňském kraji a Libereckém kraji, kde je sklizeno 27,4 % a 24,7 % ploch základních obilovin. Naopak tradičně nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském a v Olomouckém kraji. V těchto krajích je sklizeno 82,3 % a 58,8 % ploch obilovin a 100,0 % a 85,3 % ploch řepky. Jihomoravský region se nejvíce přibližuje k závěru žňových prací. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 6,09 t/ha je na velmi vysoké úrovni, a je nepatrně vyšší než v roce 2014, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty (6,05 t/ha).

Prakticky u konce je sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 104,5 tis. ha je posekáno 103,0 tis. ha (98,5 %). Průměrný výnos ozimého ječmene 5,47 t/ha je o 0,22 t/ha nižší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena ze 49,5 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,46 t/ha, což je vyšší výnos o 0,10 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice zatím dosahuje výše 2 491,3 tis. tun.

Sklizeň řepky se posunula do své poslední čtvrtiny. K aktuálnímu datu je sklizeno 291,6 tis. ha (79,6 %) plochy řepky v ČR. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno 346,5 tis. ha (89,0 %). Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím velmi slušných 3,46 t/ha, což ale představuje zhoršení oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,96 t/ha. Celkem je sklizeno 1 008,8 tis. tun řepky.

První letošní odhad sklizně k 20. 6. 2015 dle ČSÚ k 13. 7. 2015 předpokládá nižší produkci základních obilovin ve výši 6 815 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,23 t/ha a produkci řepky ve výši 1 201 tis. t s průměrným výnosem 3,28 t /ha. Úroda základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 14,1 % a řepky o 21,0 %. Příčinou meziročního poklesu sklizně jsou nižší očekávané výnosy. Osevní plochy základních obilovin zůstaly přibližně na stejné úrovni jako vloni, pokles nicméně zaznamenaly plochy pšenice ozimé, triticale a žita, stoupnout by naopak měla výměra jarních druhů obilovin. Výměra řepky meziročně poklesla o 5,9 %.

V roce 2014 bylo ke dni 4. 8. 2014 sklizeno v ČR celkem 605,1 tis. ha obilovin (46,5 %) s produkcí 3 662,7 tis. tun a průměrným výnosem 6,05 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 102,1 tis. ha s produkcí 581,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,69 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 89,0 % ploch (346,5 tis. ha, 1 372,8 tis. tun) s průměrným výnosem 3,96 t/ha.

Kvalita obilovin: doposud bylo zanalyzováno 34 vzorků pšenice ze sklizně 2015. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí od 15. 7. – 28. 7. 2015 a pocházely z kraje Jihomoravského (19), Zlínského (10) Moravskoslezského (3) a Středočeského (2). Kvalita analyzovaných vzorků byla hodnocena podle požadavků ČSN 46 1100-2 pro pekárenskou pšenici. Z analyzovaných 34 vzorků vyhověly všechny vzorky požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min. 257 s, max. 409 s), objemovou hmotnost (norma 76,0 kg·hl−1: min. 76,7, max. 85,0 kg·hl−1) a sedimentační index (norma 30 ml: min. 30 ml, max. 72 ml), 30 vzorků vyhovělo v parametru obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min. 10,5 %, max. 16,9 %).

Výsledky kvality prozatím ukazují dobré hodnoty ve všech ukazatelích, některé vzorky vykazují nedostatečný obsah N látek.

Přílohy